„DUMNEZEU NU ESTE OM SI NICI FIU DE OM”!

Water Drop Pink Flower
„DUMNEZEU NU ESTE OM SI NICI FIU DE OM

BISMILLAH

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin!

In crezul crestin, Isus aleihi salam este mai des privit ca “fiu” al lui Dumnezeu, care implica automat divinitatea, in alta varianta, Isus aleihi salam este in acelasi timp Dumnezeu in totalitate si om in totalitate in acelasi timp, sau Dumnezeu intrupat, si atentie, nascut si nu creat. Se cuvine sa spunem: Astaghfirullah!

Cum se descrie Dumnezeu in Bible:
Isaia 44:6
6 ,,Aşa vorbeşte Domnul, Împăratul lui Israel şi Dumnezeu. Răscumpărătorul lui, Domnul oştirilor: ,Eu sînt Cel dintîi şi Cel de pe urmă, şi afară de Mine, nu este alt Dumnezeu.
Isaia 46:9
Amintiţi-vă lucrurile de la început, acelea din vechime,
căci Eu sunt Dumnezeu, nu este altul! Eu sunt Dumnezeu, nu este altul ca Mine!
Isaia 40:28
28 Nu ştii? N’ai auzit? Dumnezeul cel vecinic, Domnul a făcut marginile pămîntului. El nu oboseşte, nici nu osteneşte; priceperea Lui nu poate fi pătrunsă.
Exodul 20:3-5
3 Să nu ai alţi dumnezei în afară de Mine!
4 Să nu-ţi faci vreun idol reprezentând vreun lucru de sus din cer, de jos de pe pământ sau din apele de sub pământ. 5 Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti,

Isaia 43:10
10 «Voi sunteţi martorii Mei, zice DOMNUL,
voi şi Robul Meu (aici Iacov) pe Care L-am ales,
ca să cunoaşteţi, să Mă credeţi,
şi să înţelegeţi că Eu sunt.
Înaintea Mea nu a fost modelat nici un Dumnezeu
şi nici după Mine nu va fi.

Isaia 43:11

1Eu, Eu sunt Domnul
    şi în afară de Mine nu este alt Mântuitor.

Isaia 45:21-22

21 … Nu există alt Dumnezeu în afară de Mine,
Dumnezeu drept şi Mântuitor;
    nu este altul în afară de Mine!

22 Întoarceţi-vă la Mine şi veţi fi mântuiţi,
    toţi cei ce locuiţi până la marginile pământului,
        căci Eu sunt Dumnezeu, nu există altul!

Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac si al lui Iacob, si al lui Moise, este si Dumnezeul lui Isus, care este UNIC- fara parteneri!

Faptele Apostolilor 3:13

13 Dumnezeul lui Avraam, (Dumnezeul lui) Isaac şi (Dumnezeul lui)[a] Iacov, Dumnezeul strămoşilor noştri, L-a proslăvit pe Slujitorul Său Isus, pe Care voi L-aţi dat pe mâna lui Pilat şi v-aţi lepădat de El în prezenţa acestuia, măcar că el hotărâse să-L elibereze.

Matei 22:32

32 „Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov“? El nu este un Dumnezeu al celor morţi, ci al celor vii!

Marcu 12:26

26 Iar cu privire la faptul că cei morţi sunt înviaţi, n-aţi citit în cartea lui Moise, acolo unde scrie despre tufiş, cum i-a vorbit Dumnezeu şi i-a zis: „Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov.“[a]?

Luca 20:37

37 Iar cu privire la faptul că cei morţi sunt înviaţi, însuşi Moise a făcut cunoscut acest lucru, acolo unde scrie despre tufiş, când vorbeşte despre Domnul ca fiind Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov[a].

Luca 6:12
Alegerea celor doisprezece apostoli
12 Într-una din zilele acelea, Isus s-a dus pe munte să se roage şi a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu.

Marcu 12:29
29 Isus i-a răspuns:
– Cea dintâi poruncă este:Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este singurul Domn.[a]

Deuteronom 6:4
Moise(vorbeste):”Asculta Israele:”Domnul, Dumnezeul nostru este UN SINGUR DOMN!”

Ioan 20:17
17 Isus i-a zis:
– Nu Mă ţine, pentru că încă nu M-am suit la Tatăl! Du-te însă la fraţii Mei şi spune-le:Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru!“

Biblia declara cat se poate de clar ca Dumnezeu nu poate fi vazut pentru ca:
Exodul 33:20
20 Dar, a zis El, tu nu-Mi poţi vedea faţa, căci omul nu mai poate trăi odată ce M-a văzut.

Si ca Dumnezeu nu este om:
Numeri 23:19
19 Dumnezeu nu este un om ca să mintă,
nici un fiu de om ca să-I pară rău

Si Dumnezeu nu se schimba, nu se transforma:

Maleahi 3:6
6 Eu sunt DOMNUL, Eu nu mă schimb!

Deuteronom 4:35

35 Numai tu ai fost martor la aceste lucruri, ca să cunoşti că numai Domnul este Dumnezeu şi că nu este alt Dumnezeu afară de El.

Isaia 43:10
10 Voi sunteţi martorii Mei, zice DOMNUL,
voi şi Robul Meu (aici IACOV) pe Care L-am ales,
ca să cunoaşteţi, să Mă credeţi,
şi să înţelegeţi că Eu sunt.
Înaintea Mea nu a fost modelat nici un Dumnezeu
şi nici după Mine nu va fi.

Titlul acordat lui Isus aleihi salam in Biblie:

Profet

Matei 21:10-11
10 Când a intrat în Ierusalim, toţi cei din cetate au început să se agite şi să întrebe:
– Cine este Acesta?
11 Mulţimile răspundeau:
Acesta este Profetul Isus din Nazaretul Galileii!

Atunci cum poate fi Isus in acelasi timp si Dumnezeu si Profet?
Luca 24:19
19 – Ce anume? i-a întrebat El.
– Cele privitoare la Isus din Nazaret, i-au răspuns ei, Care era un profet puternic în faptă şi cuvânt înaintea lui Dumnezeu şi a întregului popor.
Ioan 6:14
14 Când au văzut oamenii acest semn pe care l-a făcut El, au zis: „Într-adevăr, Acesta este Profetul[a] Care urma să vină în lume!

-Barbat:

Faptele Apostolilor 2:22
22 Israeliți! Ascultați cu atenție cuvintele acestea: Isus din Nazaret a fost un bărbat pe care Dumnezeu L-a acreditat înaintea voastră prin faptele puternice, prin minunile și prin semnele pe care Dumnezeu le făcea în mijlocul vostru prin El, după cum voi înșivă știți.

-Om:

1 Timotei 2:5
Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos

-Invatator:

Matei 19:16-17
Isus şi tânărul bogat
16 Şi iată că un om a venit la El şi L-a întrebat:
Învăţătorule, ce lucru bun să fac, ca să am viaţă veşnică?
17 Isus i-a răspuns:
– De ce Mă întrebi despre „ce lucru bun“? Cel Ce este bun este Unul singur! Dar dacă vrei să intri în viaţă, împlineşte poruncile!

-Slujitorul lui Dumnezeu:

Faptele Apostolilor 3:13
13 Dumnezeul lui Avraam, (Dumnezeul lui) Isaac şi (Dumnezeul lui)[a] Iacov, Dumnezeul strămoşilor noştri, L-a proslăvit pe Slujitorul Său Isus

Faptele Apostolilor 4:27
27 Căci într-adevăr, împotriva Slujitorului Tău cel sfânt, Isus, pe Care L-ai uns Tu, s-au adunat în această cetate Irod[a], Ponţiu Pilat[b], neamurile şi poporul[c] lui Israel

Petru spune referindu-se la Isus:

” Faptele Apostolilor 3:26
26 Când Dumnezeu L-a ridicat pe Slujitorul Său, L-a trimis mai întâi la voi ca să vă binecuvânteze, întorcându-vă pe fiecare de la nelegiuirile voastre.

Isus (aleihi salam) se numeste pe el insusi:

-Profet:

Luca 13:31-33
31 Chiar în ceasul acela au venit câţiva dintre farisei şi I-au zis:
– Pleacă şi du-te de aici, căci Irod vrea să Te omoare!
32 El le-a răspuns:
– Duceţi-vă şi spuneţi-i acelei vulpi: iată că scot demoni şi înfăptuiesc vindecări azi şi mâine, iar a treia zi voi termina. 33 Trebuie însă ca azi, mâine şi poimâine să-Mi continui drumul, pentru că nu se poate ca un profet să piară afară din Ierusalim!

Matei 13:57
57 Şi astfel ei se poticneau în El. Isus însă le-a zis: „Un profet nu este fără onoare decât în patria şi în casa lui“.

-Om:
Ioan 8:40
Însă acum încercaţi să Mă omorâţi, pe Mine, un OM care v-am spus adevărul pe care l-am auzit de la Dumnezeu.

-Fiul omului:

Isus aleihi salam cand se refera la el insusi, se numeste “Fiul omului”, de 81 de ori (de 14 ori in Marcu; 25 in Luca; 30 in Matei; 12 in Ioan), si nu este folosit de nimeni altcineva in afara de Isus, si intotdeauna a folosit acest titlu numai pentru el isusi.
In timp ce Dumnezeu spune:
Numeri 23:19
19 Dumnezeu nu este un om ca să mintă,
nici un fiu de om ca să-I pară rău

-Trimisul lui Dumnezeu:

Ioan 17:3 

Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Cristos[a], pe Care L-ai trimis Tu.

Cine este “Tatal” si cine sunt “Fii”?

1 Ioan 3:1-2
3 Vedeţi ce dragoste mare ne-a dăruit Tatăl: să fim numiţi copii ai lui Dumnezeu. Şi suntem! De aceea nu ne cunoaşte lumea: pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. 2 Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu

Isus spune:

Matei 5:9
9 Ferice de cei împăciuitori,
căci ei vor fi numiţi fii ai lui Dumnezeu!

Si mai tarziu le spune:

Matei 5:45
45 ca să fiţi astfel fii ai Tatălui vostru, Care este în ceruri! Căci El face să răsară soarele Lui şi peste cei răi, şi peste cei buni şi trimite ploaie şi peste cei drepţi, şi peste cei nedrepţi.

Matei 23:9-10
9 Şi «tată» să nu numiţi pe nimeni pe pământ, căci Unul singur este Tatăl vostru, şi anume Cel ceresc. 10 De asemenea, să nu numiţi pe nimeni «îndrumător», căci Unul singur este Îndrumătorul vostru, şi anume Cristosul.

Maleahi 2:10
10 N-avem toţi un singur Tată[a]? Nu ne-a creat un singur Dumnezeu?

Isaia 64:8
8 Dar DOAMNE, Tu eşti Tatăl nostru!
Noi suntem lutul, iar Tu eşti olarul nostru;
noi toţi suntem lucrarea mâinii Tale.

(aici aluzie la crearea primului om- Adam, pe care Allah l-a creat din lut).

Trebuie sa fac o paranteza si sa citez un mare invat, Shaykh al-Islām Ibn Taymiyah (rh) care a scris:’cuvantul original „Father/Tata” in anumite limbi  antice avea inteles asemanator cu cuvantul in limba Araba „Rabb” (Domn, Stapan). Aceasta poate explica traducerea curenta pentru „Father/Tata” cu Dumnezeu in Scripturile crestine. Totusi, din moment ce Allah nu a folosit pentru El acest termen in mod explicit, si deoarece poate sa prezinte conotatii negative, este impermisibil pentru Musulmani sa faca referire la Allah Subhānahū wa ta’ālā – folosind acest nume.’

Ce spune Isus (aleihi salam) despre misiunea sa:

Matei 15:24
24 Isus însă le-a răspuns:
– NU SUNT TRIMIS DECÂT LA OILE PIERDUTE ALE CASEI LUI ISRAEL.

Luca 4:43
Insă El le-a zis: “Trebuie să mă duc și în alte orașe să proclam Evanghelia despre Împărăția lui Dumnezeu, PENTRU CĂ DE ACEEA AM FOST TRIMIS.

Matei 5:17
Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Proorocii; AM VENIT NU SĂ STRIC, CI SĂ ÎMPLINESC.

Ioan 17:4
Eu Te-am proslăvit pe pământ, TERMINÂND LUCRAREA PE CARE MI-AI DAT-O S-O FAC.

Viata eterna? Mantuirea? Impliniti poruncile!

Matei 7:21-23
21 Nu oricine-Mi zice:«Doamne, Doamne!» va intra în Împărăţia Cerurilor, ci doar acela care face voia Tatălui Meu, Care este în ceruri. 22 Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: «Doamne, Doamne, n-am profeţit noi în Numele Tău? N-am scos noi demoni în Numele Tău? N-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?» 23 Atunci le voi spune limpede: «Niciodată nu v-am cunoscut! Plecaţi de la Mine, voi, cei ce săvârşiţi fărădelegea!»

Matei 19:17
17 Isus i-a răspuns:
– De ce Mă întrebi despre „ce lucru bun“? Cel Ce este bun este Unul singur! Dar dacă vrei să intri în viaţă, împlineşte poruncile!

Matei 5:17-18
17 Să nu credeţi că am venit să anulez Legea sau Profeţii[a]! Nu am venit să anulez, ci să împlinesc.

Matei 5:19-20
19 Aşa că oricine încalcă una din cele mai mici din aceste porunci şi îi învaţă şi pe alţii să facă la fel va fi numit cel mai mic în Împărăţia Cerurilor. Dar oricine le împlineşte şi îi învaţă şi pe alţii să facă la fel va fi numit mare în Împărăţia Cerurilor. 20 Căci vă spun că, dacă dreptatea voastră nu o întrece pe cea a cărturarilor şi a fariseilor, cu nici un chip nu veţi intra în Împărăţia Cerurilor.

Luca 6:46-49
Casa zidită pe stâncă
46 De ce-Mi ziceţi: «Doamne, Doamne!» şi nu faceţi ce spun Eu? 47 Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la Mine, aude cuvintele Mele şi le împlineşte: 48 este asemenea unui om care, atunci când a construit o casă, a săpat adânc şi i-a pus temelia pe stâncă. Când a venit şuvoiul de apă, torentul a izbit în casa aceea şi n-a putut s-o clatine, pentru că fusese construită bine[a]. 49 Însă cel ce aude şi nu împlineşte, este asemenea unui om care a construit o casă direct pe pământ, fără temelie. Când torentul a izbit în ea, casa s-a prăbuşit imediat şi distrugerea acelei case a fost groaznică.“

Matei 15:8-9

8 Poporul acesta Mă onorează doar cu vorba,

dar inimile lor sunt departe de Mine!

9 Dar Mi se închină în zadar,

pentru că învățăturile pe care le dau

ei, sunt porunci făcute de oameni.”

Cea mai mare porunca dintre toate!!!

Marcu 12:28-30
Cea mai mare poruncă

28 Unul dintre cărturari venise şi-i auzise discutând. Când a văzut că Isus le-a răspuns bine, L-a întrebat:
– Care este cea dintâi poruncă dintre toate?
29 Isus i-a răspuns:
– Cea dintâi poruncă este: „Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este singurul Domn.[a] 30 Să-L iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată mintea ta şi cu toată puterea ta.“[b] (Aceasta este cea dintâi poruncă.)[c]

De notat ca Isus (as) a citat prima porunca din VT, cuvintele lui Moise aleihi sallam- Det 6:4-5 -“4 Ascultă, Israele! DOMNUL, Dumnezeul nostru, este singurul DOMN[a]. 5 Să-L iubeşti pe DOMNUL, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta”.

Isus nu numai ca a confirmat ca aceasta porunca este valida, dar a confirmat ca este cea mai importanta dintre toate!

Mai mult, carturarul care a pus intrebarea, a inteles foarte bine acest lucru, si ceea ce afirma in versetul imediat urmator, arata clar ca Isus nu este Dumnezeu:
Marcu 12:32
32 Cărturarul I-a zis:
– Bine, Învăţătorule! Este adevărat ceea ce ai spus, şi anume că: El este Unul singur, că nu este altul în afară de El.

Luca 4: 8
8 Isus i-a răspuns:
– Este scris:
„Domnului, Dumnezeul tău, să I te închini
şi numai Lui să-I slujeşti!“[a]

Cu alte cuvinte: LAA ILAHA ILL ALLAH (nu exista alta divinitate demna de adorare in afara de Allah)!!!

Fiecare cu pacatul lui:

Ezechiel 18:20
20 Sufletul care păcătuieşte, acela va muri! Fiul nu va fi responsabil de nelegiuirea tatălui şi nici tatăl de nelegiuirea fiului. După cum dreptatea celui drept îi va fi de folos doar lui, tot aşa răutatea celui rău se va răsfrânge doar asupra lui.

Deuteronom 24:16
16 Să nu-i omori pe părinţi pentru copii şi nici pe copii pentru părinţi. Fiecare om să fie omorât pentru păcatul lui.

 

Spre deosebire de restul articolelor mele, acesta este un articol bazat exclusiv pe versete din Biblie, asa cum este ea astazi disponibila in varianta “Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)”.

Nu vreau sa supar pe nimeni si nici sa comentez asupra acestor versete. Am incercat doar sa gasesc o explicatie intre crezul crestinilor de astazi si anumite versete din Biblie, care nu numai ca il contrazic, dar sunt in totala opozitie.

Cu siguranta, poate cineva sa vina si sa argumenteze cu alte versete care sa sustina acest crez, dar atunci este si mai grav, pentru ca ar insemna ca unele le contrazic pe altele, si cu siguranta ceva nu este in regula, pentru ca Adevarul este certitudine, este siguranta, nu naste indoiala si nici dubii si nici contradictii.

Allah a hotarat ca la aproximativ 600 de ani dupa Isus aleihi salam sa-l trimita pe ultimul Sau Profet si Mesager, salAllahu aleihi wa sallam si ultima Sa revelatie, care avea sa desavarseasca Religia Sa, cu un mesaj universal si final, in care sa ne ghideze catre Adevar si sa puna capat falsitatii, catre ceea ce este bun si ingaduit si catre ceea ce este rau si oprit, si bineinteles sa confirme pentru ultima oara, ca pentru a reusi si pentru a intra in Viata Eterna, trebuie sa implinim poruncile, iar cea mai importanta dintre toate si dintotdeauna, dupa cum a spus si Noe, si Avram, si Moise si Isus aleihum salam, este adorarea lui Allah, Singurul Dumnezeu adevarat, Unicul, fara seaman si fara egal, Creatorul desavarsit al cerurilor si pamantului si a tot ce exista vazut si nevazut, Cel care nu depinde de nimeni, si de care toate creaturile depind, Atoateputernicul, Atoatestiutorul, Cel care vede inauntrul inimilor noastre, Cel care stie ce vrem chiar inainte sa-I cerem, Cel in Mana Caruia se afla sufletele si destinele noastre, Cel cu care ne vom intalni intr-o Zi de a carei venire nu ne indoim, Cel caruia Ii vom da socoteala, Cel fara de care nimeni si nimic nu poate fi adus la existenta, Cel care a creat moartea si viata pentru a ne incerca pe noi sa vada care suntem mai buni in fapta, Cel in fata Caruia se prosterneaza toti cei din ceruri si de pe pamant, Cel dintai si Cel de pe urma, Cel Vesnic Viu!
Allahu Akbar! La ilaha ila Huwa!

El v-a oranduit voua religia pe care i-a prescris-o lui Noe, pe care ti-am revelat-o tie si am prescris-o pentru Avraam si Moise si Isus (tuturor Profetilor). Intemeiati religia(adorarea si slujirea lui Allah cel Unic) si nu va despartiti intru ea!…”[42:13]

Spune[O, Muhammad]:’Noi credem in Allah, in ceea ce ne-a pogorat noua si a pogorat lui Avraam, lui Ismail, lui Isaac, lui Iacob si semintiilor, precum si in [cartile] date lui Moise, lui Isus si tuturor profetilor de catre Domnul lor. Noi NU facem nicio deosebire intre ei si noi Lui Ii suntem supusi[musulmani]. Acela care doreste o alta religie decat Islamul, nu-i va fi acceptata, si el se va afla in Lumea de Apoi printre cei pierduti.”[3:84-85]

O, voi oameni ai Scripturii! A venit la voi Trimisul Nostru (Muhammad-salAllahu aleihi wa sallam) ca sa va arate multe lucruri din cele pe care voi le-ati ascuns in Scriptura, trecand peste multe altele. V-au venit voua o lumina (Islamul sau Profetul Muhammad) si o Carte limpede (Coranul) de la Allah. Prin ea, Allah ii calauzeste pe caile pacii si mantuirii pe aceia care cauta multumirea Lui. Si El ii scoate din intunericuri la lumina prin gratia Sa, si ii calauzeste pe un drum drept (Religia Islamica).”[5:15-16]

Pentru aceia care il urmeaza pe Trimis, Profetul care nu stie sa citeasca nici sa scrie (Muhammad sall Allahu aleihi wa salam) despre care afla scris la ei in Tora (Deut 18:15) si in Evanghelie (Ioan 14:16) – el le porunceste lor Al Ma’ruf (Monoteismul Islamic si tot ceea ce Islamul porunceste); si le interzice Al-Munkar (necredinta, politeismul de toate felurile si tot ceea ce Islamul interzice) si le ingaduie lor At-Tayybat (bunatatile si tot ce este permis in legatura cu lucrurile, faptele, mancarea,etc) si le opreste lor pe cele necurate- Al Khaba’ith (raul si cele interzise in legatura cu lucrurile, faptele, mancarea, etc), si ii usureaza pe ei de povara lor si de lanturile care au fost asupra lor (legamantul lui Allah cu poporul lui Israel). Cei care cred in el (Muhammad sall Allahu aleihi wa salam), il onoreaza pe el, si urmeaza lumina (Coranul) care a fost pogorat cu el, aceia vor fi izbanditori.” [7:157]

Salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu!
Si Allah stie cel mai bine!

Lui Allah Ii cerem ajutorul si Lui Ii cerem iertare. Pe cine a calauzit Allah, nu poate sa rataceasca si pe cine a lasat sa rataceasca, nimeni nu poate sa-l calauzeasca.
Marturisesc ca nimeni nu are drept de a fi adorat in afara de Allah si marturisesc ca Muhammad salAllahu aleihi wa sallam este slujitorul Sau si incheietorul Mesagerilor Sai.

CezarinaS.

Islamul Pacea Eterna

 

Reclame

ISUS (AS) ANUNTA VENIREA PROFETULUI ISLAMULUI

 

ISUS (AS)ANUNTA VENIREA PROFETULUI ISLAMULUI
– MUHAMMAD sall Allahu aleihi wa sallam

BISMILLAH

-El nu va veni pana ce Isus-aleihi salam nu va pleca
-El va ramane pentru totdeauna
-El il va glorifica pe Isus (AS)
-El va vorbi ceea ce va auzi de la Allah (Dumnezeu)


Deuteronom 18:18-19
18 Le voi ridica, din mijlocul poporului lor, un Profet asemenea ţie. Voi pune cuvintele Mele în gura Lui, iar El le va vorbi tot ceea ce-i voi porunci. 19 Dacă cineva nu va asculta de cuvintele pe care le va spune în Numele Meu, Eu îi voi cere socoteală.


Ioan 16:13-14
13 Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la Sine, ci va vorbi tot ceea ce va auzi şi vă va anunţa lucrurile ce urmează să vină. 14 El Mă va proslăvi pe Mine, pentru că va lua din ce este al Meu şi vă va face cunoscut.


Ioan 16:7
7 Totuş, vă spun adevărul: Vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mîngîietorul nu va veni la voi; dar dacă Mă duc, vi-L voi trimete.


Ioan 14:16
16 Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mîngîietor (Greceşte: Paraclet, apărător, ajutor.), care să rămînă cu voi în veac;


Ioan 16:12-13
12 Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. 13 Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la Sine, ci va vorbi tot ceea ce va auzi şi vă va anunţa lucrurile ce urmează să vină.


Coran 61:6

Si [adu-ti aminte] când Isus, fiul Mariei, a zis: “O, fii ai lui Israel! Eu sunt trimisul lui Allah la voi, întãrind Tora de dinainte de mine si vestind un Trimis ce va veni dupã mine si al cãrui nume este Ahmad!“(atat numele Muhammad cat si Ahmad provin de la aceeasi radacina”hamide”care inseamna „ cel laudat, maret, slavit”, dar in Coran apar ca nume proprii si se refera la profetul Islamului

 © ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA S, 2013-2014.

Islamul Pacea Eterna

DE CE ISLAMUL ESTE UNICA RELIGIE ACCEPTATA DE ALLAH

UNICA RELIGIE ACCEPTATA DE ALLAH ESTE

ISLAMUL

BISMILLAH

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin wa salaatu wa salaamu ala Rasulillah!

Acela care doreste o alta religie in afara de Islam, nu-i va fi acceptata, si el se va afla in Lumea de Apoi printre cei pierduti”.[Coran 3:85]

Inainte de a explica acest Verset, este necesar sa fac cateva precizari. In primul rand, Coranul nu trebuie vazut ca o compilatie de ordine individuale, ci trebuie vazut ca un intreg. Fiecare verset are o legatura cu un alt verset, fiecare dintre ele clarificand si amplificandu-l pe celalalt. Astfel, pentru a intelege adevaratul mesaj, este necesar sa corelam versetele care fac referire la un anumit subiect, intotdeauna subordonandu-l pe cel particular, celui general. Dupa ce vom face acest lucru, vom apela la ‘cel mai bun comentator al Coranului’, Trimisul lui Allah, Muhammad-sall Allahu aleihi wa salam. Avand aceste lucruri in minte, mergem mai departe pentru a intelege cu adevarat sensul acestui verset.

Inainte de toate trebuie sa amintim contextul istoric, care ne va permite sa intelegem mai bine.

In Tafsir Ibn Kathir Ad-Damishqi este descris contextul acestui verset prin explicarea unui alt verset(2:62), care este uneori incorect interpretat. Tocmai de aceea trebuie sa fim foarte atenti la ceea ce urmeaza.

 Coran 2:62

verset CORAN

 Sahih International

Indeed, those who believed and those who were Jews or Christians or Sabeans [before Prophet Muhammad] – those [among them] who believed in Allah and the Last Day and did righteousness – will have their reward with their Lord, and no fear will there be concerning them, nor will they grieve.

 

Aveti versetul original in limba araba, si traducerea in limba engleza, iar in limba romana:

“Cei care au crezut, precum si aceia dintre cei care s-au iudaizat(evreii), dintre crestinii(nasara) si sabaenii (inainte de venirea Profetului Muhammad-saws) care au crezut in Allah si in Ziua de Apoi si au facut bine, vor avea rasplata de la Domnul lor. Ei nu au a se teme si nici nu se vor mahni.” [2:62]

As-Suddi a spus:”Acest verset a fost revelat in legatura cu companionii lui Salmaan al-Faarisee care l-a informat pe Profet, sall Allahu aleihi wa sallam ca:’ei (companionii lui Salmaan) s-au rugat, au postit, au crezut in tine si depun marturie ca tu ai fost trimis ca Profet’.Asa ca, atunci cand Salmaan a terminat sa-i laude, Profetul sall Allahu aleihi wa salam a spus:” O, Salmaan ei sunt dintre Oamenii Focului”. Asta i-a cazut foarte greu lui Salmaan, iar apoi Allah a revelat acest Versetul 2:62.

Astfel, credinta (Iman) Evreilor la care se face referire in acest verset, este a evreilor care s-au tinut de Tora si de sunna lui Moise-aleihi salam pana cand a fost trimis Isus-aleihi salam. Cand Isus (as) a fost trimis, cei care urmau Tora si sunna lui Moise si nu l-au urmat pe Isus, au fost distrusi. Credinta crestinilor, se refera la cei care s-au tinut de Evanghelie(Injil) si de legea lui Isus- acestia sunt credinciosi, care l-au acceptat pe el(Isus). Aceasta a fost valabil pana cand a fost trimis Muhammad, sall Allahu aleihi wa sallam, si oricine nu-l urmeaza pe Muhammad (saws) si nu paraseste ceea ce a urmat inainte, a fost distrus.

Aceasta nu neaga spusele lui ‘Ali bin Abee Talha care a relatat de la ibn Abbas, ca dupa ce a fost revelat acest verset(2:62), Allah a revelat versetul:Acela care doreste o alta religie in afara de Islam, nu-i va fi acceptata, si el se va afla in Lumea de Apoi printre cei pierduti”.[3:85]

Ibn Abbas ne spune ca singurul lucru acceptat de la cineva va fi cel care este in conformitate cu Sharee’ah lui Muhammad, sall Allahu aleihi wa sallam, dupa ce acesta a fost trimis.

Iar pentru cei care au venit inaintea Profetului Muhammad (saws), oricine a urmat Mesagerul din timpul sau, a fost dintre cei calauziti si dintre cei aflati pe drumul cel bun. Astfel, Evreii la care se refera versetul, sunt urmasii lui Moise care judecau dupa Tora, in vremea lor.[Tafsir Ibn Kathir]

Salman Al-Farisee a fost un persan zoorastru care si-a parasit casa in cautarea adevaratei religii a lui Allah. El a devenit crestin in Syria si a cunoscut multi invatati crestini care i-au povestit despre venirea unui Profet in Arabia. Mai tarziu, Salman a venit la Medina si a acceptat Islamul din mainile Profetului Muhammad, sall Allahu aleihi wa salam. Normal, el s-a interesat despre statutul celor care erau urmasi devotati ai Profetilor anteriori pe care i-a cunoscut in calatoria sa. Versetele 2:62 si 5:69, clarifica si explica statutul acestor oameni. Aceste versete, evident nu vorbesc despre Crestinii si Evreii care au trait dupa venirea Profetului Muhammad, saws si care nu l-au acceptat ca Mesager, pentru ca trebuie sa accepti mesajul Profetului care este trimis pentru a te considera calauzit.

Dr. Jamal Badawi a sumarizat aceasta explicatie:” Acest Verset trebuie inteles in lumina altor versete care au legatura cu subiectul. Reiese clar din Coran, ca respingerea credintei in oricare dintre Profeti, este egala cu respingerea credintei in toti Profetii. Profetul Muhammad, sall Allahu aleihi wa sallam, este Mesagerul final si universal catre toata omenirea. Asa ca, respingerea credintei in el si in Revelatia Divina cu care a venit, este egala cu respingerea tuturor Profetilor. Acest Verset se refera la cei care i-au urmat pe Profetii lor inainte de venirea Profetului Muhammad (saws) si care au urmat mesajul nealterat al Profetilor lor, si care se considera ca fiind “musulmani”, cei care si-au cautat pacea prin supunere fata de Allah”.

In lumina acestor explicatii, devine clar ca Versetele 2:62 si 5:69, nu se refera la Crestinii si Evreii care au respins Mesajul Profetului Muhammad, sall Allahu aleihi wa salam, ci se refera la urmasii originali ai Profetilor anteriori venirii Profetului Muhammad (saws) si care vor fi rasplatiti in consecinta.

Islamul este singura Religie a lui Allah:”Adevarat, religia lui Allah este Islamul”. [3:19]

Iar Profetul Muhammad, sall Allahu aleihi wa sallam a spus:” Profetii sunt frati, mamele lor sunt diferite, dar religia lor este aceeasi”.[Bukhari, Muslim, Ahmad si altii]

“El [Allah] v-a prescris voua aceeasi religie [Monoteismul Islamic] pe care i-a prescris-o lui Noe, pe care ti-am revelat-o tie [O, Muhammad saws] si am prescris-o pentru Avraam si Moise si Isus (tuturor Profetilor). Intemeiati religia (devotiunea fata de Allah cel Unic) si nu va despartiti intru ea (nu va despartiti in secte)!…”[ Coran 42:13]

De asemenea, sunt numeroase versete (imposibil de enumerat aici) care indica acelasi lucru, cum ca, fiecare Profet al lui Allah, a chemat la adorarea exclusiva a lui Allah. Islamul a fost cuvantul comun pentru toti Profetii si urmasii lor, din cele mai vechi timpuri si pana la Profetul Muhammad, sall Allahu aleihi wa salam.

Ce inseamna Islamul?

Islamul este ascultare, predare si supunere fata de Allah, prin implinirea poruncilor Sale si prin abtinerea de la ceea ce El a interzis, si de exemplu, Islamul din timpul lui Noe, a insemnat urmarea a ceea ce Noe a adus si tot la fel pentru fiecare Profet in parte, iar Islamul in timpul lui Muhammad (sall Allahu aleihi wa sallam), inseamna urmarea nobilului Mesager al lui Allah, sall Allahu aleihi wa sallam.

Astfel, toti cei care au urmat Profetul din timpul lor, si au urmat religia lui Allah prin respingerea adorarii creatiei si s-au supus lui Allah Singur, si au facut bine si au evitat raul, se incadreaza in Versetul despre care vorbim: “Cei care au crezut, precum si aceia dintre cei care s-au iudaizat(evreii), dintre crestinii si sabaenii (inainte de venirea Profetului Muhammad-saws),care au crezut in Allah si in Ziua de Apoi si au facut bine, vor avea rasplata de la Domnul lor. Ei nu au a se teme si nici nu se vor mahni.”[2:62]

Iar daca, pentru indiferent ce motiv, ei vor esua in acceptarea Mesajului final, dupa ce li s-a adus la cunostinta lor, se vor afla printre cei despre care Profetul sall Allahu aleihi wa sallam a spus: ”Oricare dintre Crestinii si Evreii care au auzit de mine si nu au crezut in ceea ce am adus (Coranul) si moare in acest stadiu, va fi dintre locuitorii Iadului”.[Sahih Muslim]

Tocmai de aceea, Imam Al-Tabari a spus ca, in mod evident, acest verset ii descrie pe urmasii Profetilor anteriori care i-au urmat inainte de venirea Profetului Muhammad saws, care odata ce a venit trebuie sa fie urmat. De asemenea a punctat ca acest verset nu se refera la cei care se numesc Evrei sau Crestini, ci se refera la adevaratii urmasi ai lui Moise si Isus- aleihum salam.

Dupa ce am lamurit cine sunt Evreii si Crestinii la care face referire Versetul 2:62/5:69, mergem mai departe sa vedem la ce se refera urmatoarea parte a versetului:”care au crezut in Allah si in Ziua de Apoi si au facut bine”.

Credinta in Allah si in Ziua Judecatii, implica de asemenea credinta in Ingeri, in Revelatiile anterioare (Al-Kitab), si de asemenea in toti Profetii lui Allah. Iar credinta in Profeti implica si faptul ca, NU facem distinctie intre ei, iar daca nu respectam aceste lucruri, devenim necredinciosi. Allah ne spune:

Aceia care nu cred in Allah si in trimisii Sai si vor sa-L separe pe Allah de trimisii Sai, zicand:’Noi credem in unii dintre ei(dintre trimisi), dar nu credem in altii” si voiesc sa gaseasca un drum de mijloc,/

Aceia sunt in adevar necredinciosi si pentru cei necredinciosi am pregatit Noi osanda rusinoasa./

Acelora care cred in Allah si in Trimisii Sai si nu fac deosebire intre ei[intre trimisi], acelora le vom darui rasplata cuvenita lor, caci Allah este Iertator, Indurator[Ghafur, Rahim].” [4:150-152]

“Spuneti:”Noi credem in Allah si in ceea ce ne-a fost trimis noua si ceea ce a fost trimis lui Avraam, lui Ismail, lui Isaac, lui Iacob si semintiilor; in ceea ce le-a fost dat lui Moise si lui Isus si in ceea ce le-a fost dat [tuturor] profetilor de catre Domnul lor. Noi NU facem deosebire intre ei! Noi lui ii suntem supusi[musulmani]”. [2:136]

Vezi si 2:285; 3:84.

Credinta in Unicitatea lui Allah este de asemenea strans legata de credinta in Ziua Judecatii si implicit in Viata de Apoi, dupa cum Allah ne spune:

“Domnul vostru este un Domn Unic. Iar inimile acelora care nu cred in Viata de Apoi tagaduiesc[Unicitatea lui Allah]”.[16:22]

Nu poti pretinde ca ai credinta in Allah fara sa crezi in toti Mesagerii Sai, in Toate Cartile Sale, in Ingeri, in Destinul bun sau rau (Al-Qadr), si in Ziua Judecatii. Tocmai de aceea, cel care tagaduieste si unul dintre aceste principii, nu poate fi considerat un credincios. Astfel, cel care respinge profetia lui Muhammad, sall Allahu aleihi wa sallam, de fapt NU urmeaza mesajul lui Allah. Credinta in Allah-Iman bil-lah este valida atunci ai credinta in tot ceea ce Allah a declarat.

Inclusiv credinta in Uniciatea lui Allah, inseamna mult mai mult decat faptul ca Allah este Unul Singur, ci implica faptul ca Allah este Unic in toate sensurile acestui cuvant, El este Singurul care trebuie adorat, El este Cel de care depind toate creatiile si Cel care nu are nevoie de nimic, Atributele si Calitatile Sale nu pot fi atribuite nimanui vreodata, numai pe El Il invocam, numai in El ne incredem, numai pe El juram, si mai ales ca nimeni si nimic nu are drept de adorare in afara de Allah, Stapanul Tuturor Lumilor.

Referitor la “si au facut bine”, implica urmatoarele dintre valorile fundamentale care ne sunt date in Coran. De exemplu in 2:177:

“Al-Birr (pietatea, dreptatea si orice act de supunere fata de Allah) nu sta in a va intoarce fetele spre Rasarit sau spre Apus, ci pietatea- Al Birr (este calitatea celor) care cred in Allah, si in Ziua de Apoi, in ingeri, in Carte si in profeti, a da din avere-in pofida iubirii pentru ea-rudelor,orfanilor, sarmanilor, calatorului, cersetorului si pentru rascumpararea robilor, a implini Rugaciunea[As-Salat], a da Dania[Zakat], a-si tine legamantul daca s-a legat, a fi rabdator la nenorocire, la rau si in momente de primejdie. Acestia sunt cei drepti(oamenii adevarului), acestia sunt cei evlaviosi-Al-Muttaqun”.[2:177]  

Islamul nu este o religie in sensul conventional, ci este un sistem complet si universal de viata pentru intreaga umanitate. Astfel, nu putem spune ca Islamul este una dintre multele religii care exista astazi. Islamul este un mod de viata transcris de Coran si in totalitate benefic pentru toti oamenii. Nu este silire in a crede in acest sistem de viata sau nu, dar daca credem, atunci trebuie sa-l urmam, si aceasta inseamna orice datorie stipulata in Coran. Versetul mai sus mentionat (2:177) semnifica acest lucru si de asemenea explicatia versetului 2:62.

De asemenea pentru a arata inca o data, dupa ce am explicat ca versetul 2:62 se refera la evreii si crestinii(si implicit la toti cei) care au urmat Profetii si Scripturile anterioare venirii Profetului Muhammad, sall Allahu aleihi wa salam,  dupa ce am definit ce inseamna credinta si faptele bune, sa mai aratam inca o data ca versetul 2:62, nu este nicidecum in contradictie cu 3:85, care apare in urmatorul context:

“Spune[O, Muhammad saws]:’Noi credem in Allah, in ceea ce ne-a pogorat noua si a pogorat lui Avraam, lui Ismail, lui Isaac, lui Iacob si semintiilor, precum si in [cartile] date lui Moise, lui Isus si tuturor profetilor de catre Domnul lor. Noi NU facem nicio deosebire intre ei si noi Lui Ii suntem supusi[musulmani]. Acela care doreste o alta religie decat Islamul, nu-i va fi acceptata, si el se va afla in Lumea de Apoi printre cei pierduti.”[3:84-85]

Aceste versete ne arata inca o data ca, din moment ce drumul pe care l-au predicat toti Profetii a fost Islamul,  aceasta este SINGURA religie acceptata de Allah, deoarece este Religia pe care Allah a creat-o in natura omului si nu este schimbare in Religia lui Allah. Orice fiinta umana care se preda vointei Domnului Sau si urmeaza mesajul care vine de la Domnul lor va fi rasplatit.

„Ridica-ti fata ta [O, Muhammad saws] catre Religia cea Adevarata [Monoteismul Islamic pur, adorandu-L numai pe Allah Singur].Aceasta [religie]este firea[Fitrah] creata de Allah, dupa care El i-a creat pe oameni. NU este schimbare in Khalaq-illah[in Religia lui Allah care este Monoteismul Islamic]. Aceasta este Religia cea dreapta,dar cei mai multi oameni nu stiu.”[30:30]

De asemenea, obligativitatea credintei si urmarii ultimului dintre Profetii lui Allah este relevanta si din versetele:

“..A grait[Allah]:’Cu pedeapsa Mea ii ajung pe cei care voiesc Eu, iar indurarea Mea cuprinde toate lucrurile. Si Eu voi prescrie pentru aceia care au frica si achita Dania[Az-Zakat] si cei care cred in semnele Noastre. Pentru aceia care il urmeaza pe Trimis, profetul care nu stie sa scrie ori sa citeasca [Muhammad-saws], despre care afla scris la ei in Tora si in Evanghelie. El le porunceste ceea ce este bine si-i opreste de la ceea ce este urat, le ingaduie lor bunatatile si le opreste lor pe cele necurate, si-i usureaza pe ei de povara lor si de lanturile care au fost asupra lor. Cei care cred in el [in Profetul Muhammad-saws] si il sustin si il ajuta si urmeaza lumina (Coranul) care a fost pogorata cu el, aceia vor fi izbanditori”. [7:156-157]

De asemenea, nimeni nu poate sa afirme ca Evreii si Crestinii din zilele noastre umeaza mesajul original al profetilor lor, din moment ce Allah le spune lor:

“O, voi oameni ai Scripturii (Evrei si Crestini)! A venit la voi Trimisul Nostru (Muhammad-saws) ca sa va arate multe lucruri din cele pe care voi le-ati ascuns in Sriptura, trecand peste multe altele. V-au venit voua o lumina (Islamul sau Profetul Muhammad saws) si o Carte limpede (Coranul) de la Allah. Prin ea, Allah ii calauzeste pe caile pacii si mantuirii pe aceia care cauta multumirea Lui. Si El ii scoate din intunericuri la lumina prin gratia Sa, si ii calauzeste pe un drept (Religia Islamica).”[5:15-16]

Coran 4:171– O, voi oameni ai Scripturii!(crestinii) Nu exagerati în privinta religiei voastre si nu spuneti despre Allah decât adevãrul! Mesia Isus, fiul Mariei, este trimisul lui Allah, cuvântul Sãu(gratie cuvantului Sau, „FII”) pe care El l-a transmis Mariei(prin Arhangelul Gavril) si un duh de la El(asemeni celorlalte duhuri sau suflete create). Credeti, asadar, în Allah si în trimisii Sãi. Si nu spuneti “Trei!”. Opriti-vã de la aceasta si va fi mai bine pentru voi. Allah nu este decât un Dumnezeu Unic. Slavã Lui! Sã aibã El un copil? Ale Lui [Allah] sunt cele din ceruri si de pre pãmânt si Allah este cel mai bun Ocrotitor [Wakil].

Iar Allah i-a revelat Trimisului Sau, sall Allahu aleihi wa sallam atunci cand niste politeisti i-au cerut sa-L descrie pe Domnul Sau:

“Spune:”El este Allah, Cel Unic/ Allah-us-Samad(Allah este Stapanul, Cel de care au nevoie toate creatiile si care nu are nevoie de nimic)/ El nu zamisleste si nu este nascut/ Si El nu are pe nimeni egal!”.[Surat al-Ikhlas].

Si nu as dori sa inchei, fara sa mai amintesc, ca Surat Al-Fatiha, cea pe care o recitam zilnic in Rugaciunile noastre, in finalul ei are urmatoarul Verset:”Drumul celor cu care fost-ai Tu daruitor, nu a celor pe care Tu Te-ai maniat, nici al ratacitilor”.[1:7]

Referitor la acest verset, s-a relatat ca Adi bin Hatim(RA) a spus:” L-am intrebat pe Mesagerul lui Allah, sall Allahu aleihi wa sallam despre ceea ce Allah a vrut sa spuna cu:’ghairy-l maghdubi alayhim-nu al celor pe care Tu Te-ai maniat’, si el a replicat:’Ei sunt evreii’ si ‘walal-daalin-nici al ratacitilor’ si el a replicat:’Sunt Crestinii, si ei sunt cei care s-au ratacit”.[Tirmidhi, Abu Dawood]

Iar Allah ne mai indeamna inca o data:

“O, voi cei care credeti! Fiti cu credinta neclintita in Allah si in Trimisul Sau si in Cartea pe care a pogorat-o asupra Trimisului Sau si in Cartea pe care a pogorat-o mai inainte (Scripturile anterioare Coranului). Cel care nu crede in Allah, in ingerii Sai, in Cartile Sale, in Trimisii Sai si in Ziua de Apoi, acela pribegeste in cea mai indepartata ratacire.”[4:136]

SubhanAllah, versete clare care demonstreaza fara niciun dubiu faptul ca NU exista contradictii in declaratiile lui Allah, si ca Versetul 2: 62 nu contrazice in niciun fel, versetul 3:85, si care consider ca sunt  suficiente pentru a intelege ca: Islamul este UNICA religie acceptata de Allah, si a fost religia tuturor Profetilor lui Allah(nici nu se putea altfel), iar “Cei care au crezut, precum si aceia dintre cei care s-au iudaizat(evreii), dintre crestinii(nasara) si sabaenii”la care se face referire in versetul 2:62/5:69, este valabil pentru toti cei, inclusiv crestinii si evreii care au crezut si au urmat Profetul ce le-a fost trimis de Allah in timpul lor, care au crezut in Allah si au facut bine si care cu siguranta vor avea rasplata buna de la Domnul lor.

Trebuie totusi sa notam ca, Allah ii va judeca pe oameni in acord cu circumstantele lor, si de aceea nu se cade ca un Musulman sa spuna fie despre o persoana in viata, fie despre una decedata ca va intra in Iad, in afara de cazul in care acest lucru este explicit mentionat in Coran sau in Hadith.

Multi dintre Invatati, incluzandu-l pe Ibn Qayyim, Ibn Kathir si Ibn Baz, au spus ca:<(ne referim numai din perspectiva celor[din toate timpurile] care nu au cunoscut Islamul) cei care nu au au avut vreodata oportunitatea sa cunoasca Islamul vor fi testati de Allah in Ziua Judecatii. Cei care vor trece de acest test si se vor supune poruncilor, vor merge in Paradis, iar cei care nu vor reusi si vor fi nesupusi, vor merge in Iad. Allah cunoaste cel mai bine la cine a ajuns mesajul Sau si cine l-a respins si cine nu.

Cel mai important lucru pe care il putem spune este acela ca, este obligatoriu pentru toti oamenii sa accepte Islamul; si oricine cu buna stiinta  respinge Adevarul Islamului va fi condamnat in Viata de Apoi. Oricum, nu suntem noi cei care sa stim cu exactitate ce va face Allah in Ziua JUDECATII cu fiecare individ in parte. Allah este Singurul care stie ce este in inimile oamenilor si circumstantele lor, si numai El este Cel care va judeca. Noi trebuie sa ne punem toata increderea in El.>

Orice om, indiferent de timpul sau locul in care a trait, si l-a care nu a ajuns vreodata mesajul lui Allah, este considerat ca ‘ahl al-fitrah’ si v-a fi judecat si testat de Allah in consecinta, caci Allah ne spune:”..si Noi nu am pedepsit[niciodata un neam] inainte de a-i trimite un profet (care sa-l calauzeasca spre Adevar si sa-l impiedice de la ratacire).”[17:15]

Si nu as dori sa inchei decat cu un Verset care consider ca poate concluziona acest articol:

“In ziua aceasta am desavarsit (perfectat, completat) Religia voastra si am implinit harul Meu asupra voastra si am incuviintat ISLAMUL ca religie pentru voi!”  [5:3]

 

Toata Lauda I se cuvine Stapanului Tuturor Lumilor

 Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin!

Marturisesc ca nu exista alta divinitate in afara de Allah si ca nimeni nu are drept la adorare in afara de Allah, si ca Muhammad este slujitorul si Trimisul Sau!

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2015/03/14/raiul-si-iadul-pentru-eternitate-2962/

 

Cu PACE,

              Cezarina S.

 

LET’S WORK together FOR ETERNAL PEACE!

© ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA S, 2013-2014. Folosirea neautorizată și/sau duplicarea materialelor fără permisiune scrisă de la autorul/deținătorul blogului este vehement interzisă. Materialele pot fi distribuite/folosite, numai în cazul în care numele blogului ISLAMUL PACEA ETERNA este afișat si linkul respectivului material este atașat, fără a se înterveni în textul original.

Islamul Pacea Eterna

TRIMISUL LUI ALLAH (saws) A SPUS: RELIGIA ESTE AN-NASIHAH

yyyyyyy_b

TRIMISUL lui ALLAH,sall Allahu aleihi wa salam  a spus:

Religia este An-Nasihah

BISMILLAH

 

S-a relatat ca Trimisul lui Allah, sall Allahu aleihi wa salam a spus:

Religia este An-Nasihah (a fi sincer si drept) fata de:

1.    Allah Preainaltul [a te supune Lui prin urmarea Religiei Lui-Monoteismul Islamic, a-I atribui Lui ceea ce merita si a lupta pe Calea Lui, a crede in El, a te teme mult de El (prin abtinerea de la toate felurile de pacate si fapte rele pe care El le-a interzis) si a-L iubi pe El mult (prin implinirea tuturor faptelor bune pe care El le-a poruncit)];

2.    (fata de) Trimisul lui Allah, sall Allahu aleihi wa sallam, prin a lupta pentru cauza lui atat in timpul vietii lui cat si dupa moartea lui si a urma Sunnah lui (drumul cel drept);

3.    (fata de) Conducatorii Musulmani (prin a-i ajuta pe ei in munca lor de a-i conduce pe Musulmani pe calea cea dreapta si de a-i atentiona atunci cand gresesc (sau nu mai dau importanta);

4.    (fata de) Toti Musulmanii (prin a porunci Al-Maru’f– Monoteismul Islamic si tot ceea ce Islamul a poruncit, si a le interzice Al-Munkar– necredinta, politeismul de toate felurile si tot ceea ce Islamul a interzis si prin a fi buni si ingaduitori cu ei).”

                                                                                                                                    [Al-Bukhari, vol.1, nr.54]

Islamul Pacea Eterna

ALLAH CALAUZESTE PE CINE VOIESTE

jeourge-calauzire

ALLAH CALAUZESTE PE CINE VOIESTE

BISMILLAH

Allah ne spune in Coranul cel Nobil:

“Oare acela caruia i se impodobeste fapta sa rea, incat o socoteste buna,[este la fel cu acela care este bine calauzit]? Dar Allah duce in ratacire pe cine voieste El si calauzeste pe calea cea buna pe cine voieste El. Deci nu lasa sa se petreaca sufletul tau(in van) in suspine pentru ei(nu te mahni nespus O, Muhammad saws, din pricina ratacirii lor si a faptului ca nu te urmeaza)! Allah este bine stiutor a ceea ce savarsesc ei!”  Coran 35:8

Oare nu este Allah de ajuns[ca si ocrotitor] pentru robul Sau (se refera la Muhammad-saws)? Insa ei voiesc sa te sperie cu aceia care ar fi in locul Lui (cu idolii pe care ii adorau in locul lui Allah). Dar acela pe care Allah il duce in ratacire, nu va avea parte de ocarmuitor. Iar acela pe care il calauzeste Allah nu va avea cine sa-l duca in ratacire. Oare nu este Allah Puternic[‘Aziz] si Datator de razbunare(pe dusmanii Sai).” Coran 39: 36-37

“Il vezi tu pe acela care si-a luat pofta sa drept Dumnezeu al lui cu buna stiinta si pe care Allah il duce in ratacire si-i pecetluieste auzul sau si inima sa, si intinde un val peste vederea lui? Cine-l va calauzi pe el dupa Allah? Oare voi nu luati aminte?” Coran 45:23

Acela pe care-l calauzeste Allah (catre Adevar), este [cu adevarat] cel bine calauzit, iar acelora pe care El ii duce in ratacire (ca urmare a alegerii pe care a facut-o) nu le vei mai gasi ocrotitori in afara de El. Si Noi ii vom aduna in Ziua Invierii tarati pe fetele lor-orbi, muti,surzi (asa cum au fost in aceasta lume). Adapostul lor va fi Gheena si ori de cate ori va da sa se stinga [focul], Noi il vom aprinde cu flacara.” Coran 17:97

Sper ca ati citit cu atentie aceste Versete. Sunt oameni care se intreaba: daca totul este hotarat de Allah, daca Allah calauzeste pe cine voieste si duce in ratacire pe cine voieste, atunci care este vina idolatrilor, necredinciosilor, care nu cred in Allah Unicul?  De ce vor suferi in Iad din cauza necredintei lor?

Raspunsul il gasim desigur tot in Coran, cand Allah ne spune:

“Noi l-am creat pe om spre incercare!/Crede el ca nu va avea nimeni putere asupra lui?/El zice:”Am irosit avere multa./Oare crede el ca nu-l vede nimeni?/   Oare nu i-am dat lui doi ochi./Si o limba si doua buze/Si nu i-am dat lui doua drumuri (drumul binelui si drumul raului)?” Coran 90:4-10

Am sa fac o mica paranteza. Odata m-a intrebat un crestin, de ce il consideram noi musulmanii, pe Adam- aleihi salam, Profet? Ce a profetit el? Bine, oricum ei nu inteleg corect termenul de Profet, adica nu-l inteleg ca fiind: Trimis, Mesager al lui Allah. Raspunsul este: Adam, aleihi salam a fost si primul om creat de Allah si primul Profet, deoarece Allah i-a daruit stiinta tuturor lucrurilor:

Si l-a invatat pe Adam numele tuturor lucrurilor”. 2:31

 Si i-a transmis:

Am zis:’Coborati [din Rai]cu totii si cand va veni pentru voi de la mine o Calauzire, cei care vor urma Calauzirea Mea, nu vor avea a se teme si nici nu se vor intrista. Iar aceia care nu cred si iau semnele Noastre drept minciuni, aceia vor fi partasii Focului si in el vesnic se vor afla.” 2:38,39

“El a zis(Allah i-a zis lui Adam):’Coborati amandoi din el[din Paradis]! Va veti fi dusmani unul altuia (se interpreteaza ca: voi oamenii, sau oamenii si Iblis care indeamna la fapte rele)! Apoi, daca va mai veni la voi o Calauzire din partea Mea, acela care va urma Calea Mea cea dreapta, nu va rataci si nu va fi nefericit. Insa acela care se va indeparta de la Pomenirea Mea, va avea parte de o viata grea si in Ziua Invierii il vom aduce pe el orb la adunare. El va zice:’Doamne, de ce m-ai adus pe mine orb la adunare, dupa ce mai inainte am fost eu bine-vazator?’. Ii va zice lui;’Asa cum Versetele Noastre au venit la tine, iar tu le-ai uitat, asa si tu esti astazi uitat!”. Coran 20:123-126

Adevarul este ca Allah a permis si a calauzit omenirea catre alegerea unului dintre cele “doua drumuri” inca de la primul om- Adam, aleihi salam. Unul este drumul Calauzirii catre Calea lui Allah, iar celalalt este drumul lui Sheytan. Allah a aratat foarte clar omului cele doua drumuri si l-a calauzit prin trimiterea de Mesageri si prin Cartile Revelate. Si Allah a daruit omenirii inteligenta si oportunitatea de a alege liber si de a alege intre Drumul Drept si drumurile gresite, fara niciun fel de fortare sau presiune.

Am mai spus-o si am sa mai repet, Adevarul (Calauzirea lui Allah) este unul singur, iar Drumul Drept este doar UNUL. Nu pot fi mai multe Adevaruri, cum nu pot fi mai multe drumuri drepte in afara de Drumul lui Allah, dupa cum El a hotarat. Insa, pot fi o multitudine de drumuri gresite, adica orice alta calauzire in afara de Calauzirea lui Allah!

Alegerea Drumului Drept sau a celui gresit, este de fapt testul la care Allah i-a supus pe oameni in aceasta viata scurta si tranzitorie de pe acest pamant.

Allah ne spune:

”Acela care a facut moartea si viata, ca sa va incerce pe voi,[pentru a vedea] care dintre voi este mai bun intru fapta.” Coran 67:2

“Spune: Adevarul (acest Coran) vine de la Domnul vostru! Cine voieste sa creada si cine voieste, sa nu creada (este liber sa aleaga).” Coran 18:29

Deci, Allah ne-a lasat optiunea sa alegem, cu inteligenta si vointa noastra libera. Cine alege sa urmeze Drumul Drept, este bine-calauzit! Cine alege sa urmeze oricare alt drum, atunci a ales sa urmeze ratacirea!!

ASTFEL, oricine accepta sa urmeze Calauzirea trimisa de Allah, si alege cu propia sa vointa sa urmeze calea cu Mesagerul lui Allah, sall Allahu aleihi wa salam, Allah este multumit de el si il lasa sa urmeze acest Drum.

Si oricine respinge Calauzirea trimisa de Allah, si urmeaza oricare alt drum decat cel aratat de Mesagerul lui Allah, sall Allahu aleihi wa sallam, Allah este nemultumit de el, dar totusi il lasa sa urmeze calea pe care a ales-o.

Aceasta, deoarece Allah, a supus omenirea la acest test in viata lumeasca!

Orice drum alegem cu propria noastra vointa, Allah ne va permite sa mergem pe drumul ales de noi pentru a completa acest test, si numai in Viata de Apoi se va vedea rezultatul,  care va fi, ori succesul ori esecul.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala nu forteaza nici calauzirea, nici ratacirea nimanui…insa  aceasta face parte din  conditiile si pricipiile TESTULUI  hotarat de Allah care este Cel mai Drept si care a permis celor care doresc sa fie calauziti sa fie dreptcalauziti, si a permis sau i-a lasat pe cei care au dorit sa rataceasca sa fie rataciti, pe perioada acestui TEST.

Pentru a explica pe intelesul tuturor, este ca atunci cand suntem supusi unui examen la scoala sau la universitate, iar in timpul desfasurarii acestui examen, profesorul vine si observa raspunsul pe care il scrie studentul; dar regulile examenului, nu permit ca profesorul sa-l incurajeze (desi ar fi putut) pe cel care scrie raspunsul corect, si nici sa-l opreasca (desi ar fi putut) pe studentul care scrie un raspuns gresit; din contra, profesorul va permite fiecarui student sa-si termine testul in timpul stabilit. Numai dupa examen, foile sunt stranse si mai apoi corectate de catre profesor, iar studentii vor afla daca au trecut sau daca au picat testul.

Similar, oricine accepta Calauzirea trimisa de Allah, si alege conform propriei vointe sa urmeze drumul aratat de Mesagerul lui Allah, sall Allahu aleihi wa salam, Allah este multumit de el si il lasa sa urmeze drumul ales.

Iar cei care aleg sa respinga in conformitate cu vointa proprie, Calauzirea trimisa de Allah si drumul pe care Mesagerul Sau, sall Allahu aleihi wa sallam l-a aratat, Allah va fi nemultumit de el, dar cu toate acestea il va lasa sa urmeze drumul ales.

Allah a Calauzit omenirea catre Drumul cel Drept prin trimiterea de Mesageri si prin revelarea de Carti, si le-a dat posibilitatea sa aleaga oricare drum doresc si le-a permis sa urmeze drumul pe care si l-au ales, pentru a completa TESTUL acestei vieti. Insa rezultatul se va vedea abia in Viata de Apoi, cand va fi declarat succesul sau esecul.

“Cheama [invita omenirea, O, Muhammad-saws] la Calea Domnului tau[Islamul] cu intelepciune[cu Revelatia Divina-Coranul] si discuta cu ei cum e mai frumos!” Coran 16:125

“El(Allah) este Cel care l-a trimis pe Trimisul Sau cu indreptare si cu religia Adevarului (Islamul) pentru ca sa o faca sa triumfe asupra intregii religii (asupra tuturor  celorlalte religii). Si Allah este de ajuns ca Martor!”  Coran 48:28

Cea mai mareata binecuvantare este Calauzirea! In functie de ea, vom trece sau vom pica testul acestei vieti. Noi toti avem nevoie de aceasta calauzire catre Adevar. Nu uitati ca Adevarul este UNUL SINGUR, cel trimis de catre Allah Subhanahu Wa Ta’ala si cel aratat de Trimisul Sau, sall Allahu aleihi wa sallam. Daca vom urma acest drum si ne vom tine cu dintii de el, nu vom rataci si nu vom esua niciodata.

Mesagerul lui Allah, sall Allahu aleihi wa sallam a spus:” Toti vor intra in Jennah, cu exceptia celor care refuza”. A fost intrebat:” Si cine sunt cei care refuza?” Mesagerul lui Allah, saws a raspuns:”Oricine se supune mie va intra in Jennah, si oricine nu se supune, inseamna ca refuza”.[Bukhari]

Un avertisment puternic pentru cei care aleg alt drum decat supunerea fata de Allah si de Trimisul Sau, sall Allahu aleihi wa sallam. Trebuie sa avem grija sa nu ne trezim in Ziua Invierii spunand:

“In ziua aceea isi va musca nelegiuitul mainle (din cauza disperarii)si va zice:’ Ce bine ar fi fost daca as fi urmat calea cu Trimisul. Vai mie! Ce bine ar fi fost daca nu l-as fi luat pe cutare ca prieten. El m-a adus pe mine in ratacire de la indemnare (a lui Allah)dupa ce ea a venit la mine. Sheitan este hain cu omul, dupa ce l-a ispitit.” Coran 25:27-29

Allah nu a lasat nimic nepomenit in Cartea Sa si a intregit religia Sa spunand:

“In ziua aceasta, am desavarsit religia voastra si am implinit harul Meu asupra voastra, si am incuviintat Islamul ca religie pentru voi”. Coran 5:3

Ceea ce inseamna ca, din acel moment nimic nu mai poate fi adaugat si nimic nu mai poate fi sters. Iar Profetul, sall Allahu aleihi wa sallam a spus:”

Nu este nimic care sa va aduca mai aproape de Paradis pe care sa nu vi-l fi poruncit, si nu este nimic care sa va aduca mai aproape de Iad fara sa va fi avertizat de el.”[Musnad ash-Shafi si altii]

Rugati-va mult lui Allah sa va calauzeasca sa urmati numai Adevarul si sa va ajute sa nu deviati niciodata de la el. Intr-adevar cel mai important lucru pe care trebuie sa-L cerem de la Allah este Calauzirea Sa cea Dreapta si Singurul care mai poate schimba ceva in destinul nostru, este Allah-Stapanul Tuturor Lumilor.

Allah ne-a binecuvantat cu Islamul, iar noi trebuie sa fim demni de aceasta binecuvantare si sa ne dorim sa nu-L dezamagim niciodata  pe Cel la care ne vom intoarce intr-o Zi. Allah ne-a oferit nenumarate posibilitati sa ne apropiem de El si sa-I castigam Multumirea, si nu ar trebui sa pierdem aceasta ocazie.

Intr-un hadis relatat de catre Anas, Mesagerul lui Allah, sall Allahu aleihi wa sallam a spus ca:”Allah spune:’ Daca un slujitor al Meu vine catre Mine un pas, Eu ma duc catre el un metru; si daca vine catre Mine un metru, Eu merg catre el distanta pe care el o cuprinde cu ambele brate intinse. Daca el vine catre Mine  mergand, Eu ma intorc catre el, alergand.”[Bukhari]

SubhanAllah! Cata bunatate si genereozitate are Allah fata de robii Sai! SubhanAllah!

Marturisesc ca nimeni nu are drept de adorare in afara de Allah si ca Muhammad, sall Allahu aleihi wa sallam este slujitorul si Trimisul Sau!

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2016/03/14/daca-allah-voieste-sa-calauzeasca-pe-cineva-ii-deschide-pieptul-pentru-islam/

Cu PACE,

               CEZARINA S.

LET’S WORK together FOR ETERNAL PEACE!

© ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA S, 2013-2014. Folosirea neautorizată și/sau duplicarea materialelor fără permisiune scrisă de la autorul/deținătorul blogului este vehement interzisă. Materialele pot fi distribuite/folosite, numai în cazul în care numele blogului ISLAMUL PACEA ETERNA este afișat si linkul respectivului material este atașat, fără a se înterveni în textul original.

Islamul Pacea Eterna

avem ONOAREA de a fi MUSULMANI

ONOARE MUSULMANI

avem ONOAREA de a fi MUSULMANI

BISMILLAH Toata Lauda I se cuvine lui ALLAH, Domnul Tuturor Lumilor!

Salamu aleikum dragi frati si surori in Islam!

Avem Onoarea de a fi Musulmani!

 

Oricine cauta Multumirea lui Allah prin ceea ce ii nemultumeste pe oameni, Allah va fi multumit de el, si ii va face pe oameni sa fie multumiti de el; si oricine cauta sa-i multumesca pe oameni prin ceea ce Il nemultumeste pe Allah, atunci Allah va fi nemultumit de el si ii va face pe oameni sa fie nemultumiti de el”.[Tirmidhi]

Am dorit sa incep articolul cu acest hadis care consider ca se potriveste perfect cu continutul, pe care mi-as dori sa-l cititi cu atentie si sa reflectati asupra lui.

Un dreptcredincios nu va cunoaste fericirea pana nu va reusi sa obtina Multumirea lui Allah, si se va stradui in toate aspectele vietii sale sa faca tot ceea ce-i sta in putere pentru a-si atinge acest obiectiv. Si isi doreste acest lucru cu toata ardoarea deoarece constientizeaza ca de Multumirea lui Allah  depinde acceptarea faptelor sale si implicit succesul in Viata Eterna.

Allah le-a promis dreptcredinciosilor si drepcredincioaselor Gradini pe sub care curg paraie, in care vor avea salas vesnic si camine bune in gradinile Edenului. Insa cea mai mare fericire este Multumirea lui Allah; aceasta este o izbanda nemarginita (succesul suprem, pentru ca placerile Paradisului sunt neinsemnate in comparatie cu Multumirea Divina deplina).” Coran 9:72

Nu vei afla niciun neam [de oameni] care cred in Allah si in Ziua de Apoi si care sa arate afectiune pentru cei care se impotrivesc lui Allah si Trimisului Sau, chiar daca ar fi parintii lor, fiii lor, fratii lor sau neamul lor. In inimile acestora El a prescris credinta si i-a intarit pe ei cu duh de la Sine. Si El ii va ajuta sa intre in gradini pe sub care curg paraie si vesnic vor avea salas in ele. Allah este multumit de ei si ei sunt multumiti de El. Acestia sunt ceata (grupul) lui Allah, iar ceata lui Allah sunt aceia care vor fi izbanditori (cei care vor avea parte de fericire atat in aceasta lume cai si in Lumea de Apoi).” Coran 58:22

Trebuie sa fim mandri ca avem onoarea de face parte dintre cei alesi de Allah, dintre cei care au primit Adevarul si dintre cei care il urmeaza pe Profetul cel nobil, Muhammad sall Allahu aleihi wa sallam, cel care a venit ca o indurare pentru toate lumile, cel care ne-a chemat la ceea ce ne-a dat viata, care ne-a scos din intuneric la lumina.

Tocmai de aceea, atunci cand am primit Islamul din toata inima noastra si ne-am curatat-o si ne-am purificat-o de orice alte credinte false, si am ales sa mergem pe drumul supunerii curate fata de Allah Unicul, si ma refer la supunere prin vorba si fapta, inseamna ca am decis ca viata noastra sa nu mai fie o simpla viata, ci viata care ne va conduce sufletul catre Pacea Eterna.

Iar din momentul in care am pornit pe acest drum, dupa ce am dobandit cunostiintele necesare, avem datoria sa raspandim Islamul tuturor oamenilor.

Allah ne-a transmis clar ca:

“[Unica] religie acceptata de Allah este Islamul”.3:19

Si ne mai spune, nu numai ca Muhammad, sall Allahu aleihi wa sallam este incheietorul Profetilor(33:40), dar si ca:

Noi nu te-am trimis decat ca vestitor si prevenitor pentru toata lumea, insa cei mai multi oameni nu stiu.” 34:28

Astfel, Islamul este Religia Adevarata si Universala, este Lumina pentru intrega omenire.

Este Sunnah pentru noi, Musulmanii sa invitam oamenii la Islam, si trebuie sa incepem cu cei din familia noastra, rude si prieteni apropiati, asa cum a procedat si Profetul, sall Allahu aleihi wa sallam si asa cum l-a indemnat si Allah:

Si sa-i previ tu pe oamenii care-ti sunt cei mai apropiati.”26:214

Insa activitatea de Dawah (invitarea oamenilor la Islam) trebuie sa se bazeze pe cunostinte autentice despre Islam, bazate pe Coran si pe Sunnah, si ea trebuie sa se adreseze atat Musulmanilor, cat si ne-musulmanilor.

Vreau in acest articol sa ma refer tot la interactiunea cu ne-musulmanii, deoarece am observat ca circula opinii diferite fata de modul cum ar trebui sa ne comportam, in mod special atunci cand vine vorba despre perioadele in care au loc sarbatorile lor religioase in mod special de Craciun si Paste, mai ales ca cele mai mari diferente intre Islam si Crestinism se refera la aceste doua evenimente.

In articolul precedent care a avut ca tema interactiunea cu ne-musulmanii, am vorbit despre faptul ca Islamul este o religie care indeamna la moderatie in toate aspectele vietii, iar acest lucru se aplica si in cazul relatiilor cu ne-musulmanii.

Intrebarea la care voi incerca sa raspund astazi este, daca ne este permis sa participam la evenimentele specifice acestor sarbatori, fie alaturi de rudele apropiate, fie de prieteni sau cunostiinte.

A crede, din punct de vedere Islamic, si asa cum Allah a legiferat din toate timpurile, este credinta in Unicitatea lui Allah, in mod specific- “Laa ilaha il-Allah Muhammad ar-Rasul Allah”, ceea ce inseamna ca toate actele noastre de adorare trebuie sa fie facute doar de dragul lui Allah  si adresate numai Lui si sa fie facute in conformitate cu Coranul si Sunnah. De asemenea este obligatoriu sa credem in: Unicitatea lui Allah, in Cartile Sale, in Ingerii Sai, in Trimisii Sai, in Ziua Judecatii si in Al-Qadr (predestinarea Divina).

Intr-adevar Musulmanii cred si il respecta pe Isus, aleihi sallam ca de altfel pe toti Profetii lui Allah, fara a face deosebire intre ei(vezi 2:136), si de asemenea mai cred in mesajul cu care a venit, respectiv Tora si Evanghelia (in forma lor autentica).

Insa trebuie amintit ca desi Isus (AS), a chemat la adorarea lui Allah Singur, mesajul cu care a venit initial a fost denaturat, si majoritatea practicilor religioase la care asistam astazi, inclusiv crezul, nu mai au nicio legatura cu invatatura pe care Isus a transmis-o poporului lui Israel, ci sunt chiar in opozitie.

Unele dintre aceste practici se refera si la Craciun, ca fiind data nasterii lui Isus, aleihi sallam, impodobirea bradului, schimbul de cadouri, taierea porcului, distractia, bauturile alcoolice si amuzamentul, care nu numai ca nu au nicio dovada in traditia si invataturile lui Isus (AS), sau in ceea ce a poruncit Allah (Dumnezeu), ba din contra, sunt chiar impotriva acestor invataturi si fac parte din lucrurile ce Il nemultumesc pe Allah si din ceea ce El dezaproba.

De asemenea, asa cum am precizat si in articolul pe aceasta tema, pe langa diferenta in ce priveste conceptul de Dumnezeu si al statutului lui Isus, una dintre diferentele importante este si cea care are legatura cu rastignirea lui Isus-aleihi salam si invierea. Acesta este un subiect extrem de controversat, pana si in diferitele secte crestine. Tocmai pentru ca nu exista un raspuns clar si convenit de toata lumea asupra evenimentului, noi ca Musulmani avem datoria sa credem in Cuvantul lui Allah si in ceea ce spune Coranul despre acest lucru.

Adevarul este Adevarul lui Allah si cea mai buna dovada este aceea ca, la revenirea lui Isus, aleihi sallam inainte de Ziua Judecatii, acesta va sfarama crucea si va omori porcul, semn clar al faptului ca nu va aproba ceea ce urmasii sai au facut dupa el.

Profetul, sall Alahu aleihi wa sallam intr-un hadis relatat de Abu Huraira a spus:

„Profetii sunt frati, mamele lor sunt diferite, insa religia lor este una singura. Iar eu sunt cel mai apropiat dintre oameni de Isus, fiul Mariei, caci intre mine si el nu a fost niciun alt profet. Si el (Isus) va pogori, iar cand il veti vedea, o sa-l cunoasteti: el (Isus) este un barbat de inaltime mijlocie, alb-roscat, cu doua straie pe el; capul lui parca picura, cu toate ca nu l-a udat. Si va sfarama (rupe, sparge) el crucea, si va omori porcul, si va pune birul si-i va chema pe oameni la Islam. Iar Allah va nimici in vremea lui toate religiile, afara de Islam, iar Mesia, il va nimici pe AntiCrist si va ramane pe pamant 40 de ani, iar dupa aceea va muri si se vor ruga (Rugaciunea funerara) Musulmanii pentru el.”

Si poate si mai convingator este versetul in care Allah ne spune:

“Nu va fi niciunul dintre oamenii Cartii (evrei si crestini) care sa nu creada in el (Isus, fiul Mariei ca Mesager al lui Allah), inaintea mortii sale (este interpretat fie inaintea mortii lui Isus dupa coborarea din ceruri, fie la timpul mortii crestinilor si evreilor, care vor realiza ca Isus a fost doar un Mesager al lui Allah). Iar in Ziua de Apoi, el (Isus) va fi martor impotriva lor.”4:159

Islamul este foarte clar in ce priveste modul cum trebuie sa-L adoram pe Allah, si orice fapta de adorare care nu face parte din Islam (nu a fost poruncita de Allah sau de Trimisul Sau, sall Allahu aleihi wa sallam) va fi respinsa si nu va fi acceptata si mai mult ne avertizeaza ca orice inventie este ratacire si orice ratacire este in focul Iadului.

De asemenea, Numai Allah a fost si este Cel care are dreptul de a decide modul in care sa fie adorat. In chestiunile care tin de adorare, interventia umana NU are ce cauta. Iata ce spune si Biblia despre acest lucru:

Deuteronom 4:2

Să nu adăugaţi nimic la cele ce vă poruncesc eu şi să nu desfinţaţi nimic dintre ele. Dimpotrivă să păziţi legile Domnului, Dumnezeul vostru, aşa cum vi le dau eu.

Asadar, toate aceste practici pe care le-am amintit sunt si impotriva poruncilor lui Allah (Dumnezeu), dar si impotriva invataturilor cu care a venit Isus(as) si nu se regasesc nicaieri in Biblie, decat ca forma de interzicere(ex. consumul de carne de porc, taierea si impodobirea bradului, etc.) ceea ce inseamna ca, nu ne este permis sa ne implicam in astfel de lucruri care Il nemultumesc pe Allah.

Multi poate nu inteleg, de ce Musulmanii nu pot participa la astfel de invitatii de Craciun, de ce nu le pot ura “Craciun fericit sau Sarbatori fericite, Paste fericit,etc”, rudelor sau colegilor de scoala sau de servici, vecini,  sau cunostinte.

Voi incerca sa explic pe intelesul tuturor.

In primul rand trebuie sa clarificam ca, politetea, bunele maniere, amabilitatea,  sunt trasaturi ale dreptcredinciosilor si acest lucru trebuie sa ne caracterizeze in relatiile inter-umane, si sunt numeroase hadisurile care arata cat va cantari in balanta bunul comportament in Ziua Judecatii.

Trebuie sa mai intelegem si faptul ca, a fi Musulman nu este nicio vina, nicio boala, nici ceva de care trebuie sa ne ascundem, ci din contra, este cel mai bun lucru care ni s-a  putut intampla, si cel mai pretios dar pe care l-am primit de la Allah, iar a pierde Islamul, este absolut cel mai grav lucru care ni s-ar putea intampla.

Abu Talib, unchiul Profetului sallAllahu aleihi wa salam, l-a protejat pe Profet sallAllahu aleihi wa salam intr-o vreme cand oamenii ii vroiau numai raul. Profetul sallAllahu aleihi wa salam a dorit numai bine pentru unchiul sau care l-a crescut si aparat, si nu este nimic mai bun decat Islamul. In ciuda tuturor acestor factori, Allah Subhanahu Wa Ta’ala nu l-a binecuvantat pe Abu Talib cu Islamul, acesta murind necredincios.

Dar ce am facut noi pentru a-l proteja pe Profet sallAllahu aleihi wa salam si Sunnah lui? Si cu toate acestea, Allah ne-a binecuvantat pe noi cu Islamul, iar unii dintre noi fie nu constientizeaza aceasta binecuvantare, fie sunt nerecunoscatori!

Trebuie sa le explicam si celorlalti, si in special celor mai apropiati de noi, ca noi ne-am schimbat si ca viata noastra este una de supunere fata de Creatorul cerurilor si al pamantului, si ca noi nu putem face compromisuri in aceasta privinta.

A ne complace sau a ne implica in lucruri care contravin poruncilor lui Allah, pe motiv ca o facem din obligatie sau din politete, nu este calea corecta pe care trebuie sa o urmam.

A participa la astfel de invitatii sau intruniri ce au loc cu ocazia sarbatorilor religioase crestine, a urma obiceiurile care au loc in aceasta perioada, este o dovada a acceptarii lor.

Chiar daca tu nu aprobi acest lucru in inima ta, gandeste-te ca ceilalti o vad ca o acceptare, ca o confirmare din partea ta. A te implica practic in ceva care nu are nicio dovada si nu face parte nici macar din invataturile crestine, ci chiar sunt impotriva, inseamna a perpetua cu buna stiinta minciuna si falsul, de dragul traditiilor si obiceiurilor.

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2014/12/20/craciunul-in-onoarea-lui-isus-aleihi-salam/

Nu uita ca Profetul, sall Allahu aleihi wa sallam a spus ca“cel care se aseamana cu un neam face parte dintre el”.  Tocmai de aceea nu trebuie sa “ne intregram” intr-atat incat sa ne pierdem identitatea de Musulmani.

De exemplu dragostea, respectul si atentia noastra fata de parintii nostri crestini trebuie sa o manifestam in permanenta, nu numai cu ocazia sarbatorilor.  La randul lor, si ei trebuie sa ne respecte si sa ne inteleaga decizia. Insa aceste lucruri nu au cum sa se intample daca nu exista comunicare, daca noi nu le explicam ce este si ce reprezinta Islamul pentru noi, si daca nu le facem cunoscut Adevarul.

Iar acest lucru este valabil nu numai pentru cei foarte apropiati de noi, dar si pentru restul celor cu care interactionam. Ei nu au cum sa te cunoasca pe tine ca Musulman sau Islamul, daca te ascunzi, daca te eschivezi, daca faci totul doar ca sa le faci pe plac sau ca sa dea bine, sau pentru ca asa face toata lumea.

De te-ai supune celor mai multi de pe pamant(dintre oameni), ei te-ar abate de la calea lui Allah..” 6:116

Tot ceea ce faci si tot ceea ce spui, trebuie sa fie pentru a castiga Multumirea lui Allah, caci nu este nimic, dar nimic, mai important decat asta. Si tocmai de aceea am inceput acest articol cu acel hadis (mai citeste-l o data). Noi nu facem nimic de dragul oamenilor si nici din obligatie, atragand prin aceasta nemultumirea lui Allah.

Daca pretindem ca ii iubim, ca tinem la ei, cea mai mare favoare pe care putem sa le-o facem este aceea de a-i invita catre Adevar.

<…Si ce se afla dincolo de ADEVAR decat numai RATACIREA”.  Coran 10:32

Cu siguranta, nu depinde de noi, ci de Voia lui Allah, daca ei vor accepta sau nu Adevarul, insa cel putin noi ne-am facut datoria.

Este necesar sa ne comportam in acord cu Coranul si Sunnah si trebuie sa ne dorim sa ajungem la un rang cat mai inalt.

Trebuie sa incercam nu numai sa fim foarte buni Musulmani (care implinesc cerintele Islamului), nu doar Mu’minoon (dreptcredinciosi care cred in cele sase principii ale Islamului), ci de asemenea Mu’hsinoon (cu constiinta de Allah in tot ceea ce facem) sau Muttaqun (cei cu teama de Allah, care fac ceea ce a poruncit Allah si se abtin de la ceea ce a interzis Allah).

Sa nu uitam ca in general ne-musulmanii judeca Islamul dupa comportamentul si manierele Musulmanilor. Si din nefericire sunt destui cei care nu urmeaza Coranul si Sunnah si prin comportamentul lor aduc prejudicii Islamului, si de cele mai multe ori, cauza este lipsa constiintei de Allah si ignoranta.

Sa nu uitam ca noi trebuie sa fim cei care poruncesc binele si interzic raul.

Dreptcredinciosii si dreptcredincioasele sunt Auliya’ (aliati- se ajuta, se sustin, se protejeaza) unii pe altii. Ei poruncesc ceea ce este cuvenit-Al-Ma’ruf[ monoteismul Islamic si tot ceea ce Islamul a poruncit] si opresc de la ceea ce este neingaduit-Al-Munkar [ politeismul si necredinta si tot ceea ce Islamul a interzis],implinesc As-Salat(Rugaciunea) si dau Zakat(Dania) si se supun lui Allah si Trimisului Sau. Cu acestia Allah va fi indurator, caci Allah este ‘Aziz[Puternic], Hakim[Intelept].”9:71

Pentru cei care afirma ca sarbatoarea Craciunului nu mai este una religioasa, ci doar una simbolica sau comerciala, si ca toata lumea este de acord cu faptul ca Isus, aleihi sallam nu s-a nascut in 25 Decembrie, si ca atare nu vad nimic rau in a sarbatori cu aceasta ocazie, trebuie sa amintesc ca Profetul, sall Allahu aleihi wa sallam a avertizat ca va veni timpul cand oamenii vor schimba denumirile unor lucrururi interzise, pentru a le face permise.

Pana sa se declare oficial, ca ziua de Craciun nu este ziua “nasterii Domnului”, ceea ce nu s-a intamplat si nu cred ca se va intampla prea curand, Craciunul reprezinta oficial sarbatoarea “nasterii Domnului”, chiar daca multi dintre crestini nu o vad decat ca pe o ocazie de a petrece, a manca, a bea si a se distra. Ce trist!

Si desi, asa cum am spus, cu totii suntem de acord ca Isus, aleihi sallam nu s-a nascut pe 25 Decembrie, nimeni nu cunoaste data nasterii si nici macar anul nasterii, intrebarea pe care trebuie sa o punem, este aceea daca trebuie sa celebram nasterea lui Isus, pe motiv ca este o nastere miraculoasa?

Allah Preainaltul si Atotputernicul, Creatorul tuturor lucrurilor vazute si nevazute, Sustinatorul creatiilor Sale, Cel de care toti avem nevoie si Cel care nu are nevoie de nimic, Cel care ne-a creat cu scopul de a-L adora numai pe El Singur, Cel in Fata caruia se prosterneaza toti cei din ceruri si de pe pamant, Allah Unicul ne spune ca Isus este asemenea lui Adam:

Inaintea lui Allah, Isus este asemenea lui Adam, pe care El l-a facut din lut si apoi i-a zis lui:”Fii!” si el a fost.” 3:59

Allah l-a creat pe Adam din lut si i-a dat suflet si i-a zis lui:”Fii!” si el a fost. Allah l-a creat pe Adam fara tata si fara mama. El este considerat “parintele omenirii” din care se trag toti oamenii. Nu a fost crearea lui Adam una miraculoasa?

Ce sa mai spunem despre Eva, pe care Allah a creat-o din coasta lui Adam. Astfel Eva a luat nastere din tata fara mama. Nu a fost crearea ei miraculoasa?

Similar, Allah ne spune in Coran in detaliu despre nasterea lui Isus(AS), din fecioara Maria, cea curata, fara sa aiba un tata, tot gratie cuvantului:”Fii!”.

Ingerii au zis : O, Maria! Allah iti vesteste un CUVANT din partea LUI: numele lui va fi AL- MASIH ISA ( MESIA ISUS), fiul Mariei, maret in aceasta lume ca si in Lumea de Apoi si unul dintre cei mai apropiati (de Allah).” 3:45

Allah este Atotputernic si El creaza ceea ce voieste! Allahu Akbar!!

Credeti ca daca era necesar sa comemoram sau sa celebram nasterea lui Isus(AS) sau a oricui altcuiva, Allah nu ne poruncea acest lucru? Daca era atat de important, oare Profetul Muhammad, sall Allahu aleihi wa sallam nu ne poruncea acest lucru? A amintit vreodata Isus(AS) sau a sarbatorit el sau companionii sai ziua sa de nastere?

Nici vorba! Din contra, nici Isus si nici Muhammad si niciun alt Profet, pacea lui Allah fie asupra lor, nu au chemat la adorarea sau glorificarea sau comemorarea lor, ci ei s-au considerat robii si Trimisii lui Allah.

Profetul sall Allahu aleihi wa sallam a spus:

Nu exagerati in privinta mea asa cum au facut Crestinii cu fiul Mariei. Sunt doar un rob, asa ca spuneti:’robul lui Allah si Trimisul lui Allah”.[sahih Bukhari]

Iar Allah ne spune:

O, voi oameni ai Scripturii! Nu exagerati in privinta religiei voastre(in privinta naturii divine a lui Isus) si nu spuneti despre Allah decat Adevarul! Mesia Isus, fiul Mariei, este Trimisul lui Allah, cuvantul Sau( gratie cuvantului Sau:Fii!) pe care El l-a transmis Mariei si un duh de la El (asemenea celorlalte suflete create). Credeti asadar in Allah si in Trimisii Sai. Si nu spuneti”Trei’. Opriti-va de la aceasta si va fi mai bine pentru voi. Allah nu este decat un Dumnezeu Unic, Slava Lui! Sa aiba El un copil? Ale Lui[Allah] sunt cele din ceruri si de pre pamant si Allah este cel mai bun Ocrotitor[Wakil].” 4:171

Este adevarat ca foarte multi oameni, Musulmani sau ne-musulmani, nu dau prea multa importanta cunoasterii religiei lor, sau sunt total nepasatori fata de religia lor, urmand lucruri pentru care nu au nicio dovada. Este nevoie de multa munca si implicare, dar acest lucru nu trebuie sa ne faca sa ne dam batuti.

Concluzia este aceea ca, este necesar sa ne revizuim prioritatile si sa alegem ceea ce este un bine in aceasta viata si care are buna rasplata in Viata de Apoi, si sa stam departe de ceea ce ne poate aduce un beneficiu lumesc, dar care poate avea consecinte neplacute in Viata de Apoi.

As fi putut sa va prezint o Fatwa (verdict) de cateva randuri pentru acest subiect, insa am ales sa fac un articol care sa fie, in shaa Allah pe intelesul multora dintre voi. Am adus dovezi, asa cum v-am obisnit, insa dovezile sunt mult mai multe si imposibil de cuprins intr-un singur articol.

Musulmanii adevarati nu sarbatoresc Craciunul (sau alte sarbatori) si nu asista sau nu se implica in activitatile specifice, tocmai din respectul profund pe care acestia il poarta lui Isus, aleihi salam, cunoscand ca tot ceea ce tine de Craciun nu isi are originea in ceea ce Isus a propovaduit poporului sau. Noi il iubim, credem in mesajul cu care a fost investit de Allah si il respectam pe Isus si pe toti ceilalti Profeti, pacea lui Allah fie asupra lor, insa sa nu uitam ca perceptia noastra despre Isus este diferita de a crestinilor.

Am decis ceva pentru viata noastra, am facut un legamant cu Allah si Trimisul Sau, sall Allahu aleihi wa sallam si trebuie sa respectam acest legamant, daca vrem sa fim dintre cei care vom izbandi.

Am insistat la inceput pe cat de onorati trebuie sa fim ca facem parte din cea mai onorata Ummah din Ziua Judecatii. Acest lucru trebuie sa reiasa din felul cum aratam si cum ne comportam. Cele mai multe cazuri de convertiri la Islam, s-au datorat comportamentului exemplar al unor Musulmani. Este de datoria noastra sa aratam Adevarul si sa transmitem mesajul lui Allah tuturor oamenilor, incepand cu cei mai apropiati dintre noi. Este posibil sa avem parte de intelegere, dar este posibil sa ne lovim si de un zid. Este ceva care nu sta in puterea noastra.

Allah Preainaltul spune:

O, voi cei care credeti! Temeti-va de Allah si fiti cu cei iubitori de Adevar!” 9:119

O, voi cei care credeti! Fiti cu frica de Allah si spuneti vorbe adevarate.” 33:70

Si sa aveti mereu in minte urmatoarele:

Ai vostri Wali (Protectori, Aliati) sunt numai Allah, Trimisul Sau si cei care cred, cei care plinesc Rugaciunea [As-Salat], aduc Dania [Az-Zakat], si ei sunt Raki’un (cei care se inclina sau se supun lui Allah in Rugaciune). Iar cei care ii iau drept aliati pe Allah, Mesagerul Sau si cei care cred [vor izbandi, caci aceasta este] tabara lui Allah care va fi biruitoare!” 5:55-56

Allah ne spune:
O, voi cei care credeti! Intrati in Islam pe deplin (supunandu-va tuturor regulilor si poruncilor Islamului) si nu urmati pasii lui Sheytan, caci el va este dusman invederat!” 2:208

Ibn Katheer a spus:”Allah a poruncit slujitorilor Sai credinciosi sa adere la toate regulile si legile Islamului, sa urmeze toate poruncile si sa se abtina de la toate interzicerile.” [Tafseer Ibn Katheer, 1/566]

„..Si daca tu [O, Muhammad saws] vei urma dorintelor lor (evreilor&crestinilor), dupa Stiinta(Coranul) pe care ai primit-o, nu vei avea nici Wali (ocrotitor, protector), nici ajutor (care sa te apere de pedeapsa lui Allah).” 2:120


Allah stie cel mai bine si succesul vine numai de la Allah!

Pacea si binecuvantarea lui Allah fie asupra Profetului Muhammad, a familiei sale, a companionilor sai si a celor care il urmeaza pe calea cea dreapta!

Cu PACE,

              Cezarina S.

ONOARE MUSULMANI

 

LET’S WORK together FOR ETERNAL PEACE!

Fiti alaturi de ISLAMUL PACEA ETERNA si pe Pagina si Grupul cu acelasi nume de pe Facebook!

ISUS-aleihi sallam-SLUJITORUL si TRIMISUL lui ALLAH:

 https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2013/12/13/isus-aleihi-sallam-slujitorul-si-trimisul-lui-allah/

 

© ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA S, 2013-2014. Folosirea neautorizată și/sau duplicarea materialelor fără permisiune scrisă de la autorul/deținătorul blogului este vehement interzisă. Materialele pot fi distribuite/folosite, numai în cazul în care numele blogului ISLAMUL PACEA ETERNA este afișat si linkul respectivului material este atașat, fără a se înterveni în textul original.

Islamul Pacea Eterna

 

ISUS (aleihi salam) -TRIMISUL lui ALLAH

jesus islam

ISUS (aleihi sallam)-TRIMISUL lui ALLAH

 BISMILLAH

Bismilah wa Alhamdulillah waSalaatu waSalaamu ala Rasul Allah!

Salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu!

 

Spuneti: Noi credem in Allah si in ceea ce ne-a fost trimis noua si ceea ce a fost trimis lui Avraam, lui Ismail, lui Isac, lui Iacob si semintiilor; in ceea ce le-a fost dat lui Moise si lui Isus si in ceea ce le-a fost dat [tuturor] Profetilor de catre Domnul lor. Noi nu facem deosebire intre ei! Noi Lui Ii suntem supusi[ musulmani]”.    Coran 2:136

 

Profetul Muhammad (sall Allahu aleihi wa sallam) a spus:”Cel ce marturiseste ca:” La ilaha ill Allah (nu exista alta divinitate demna de adorare in afara de Allah), Care nu are parteneri (asociati) si ca Muhammad (sall Allahu aleihi wa sallam) este slujitorul Sau si Trimisul Sau si ca Isus (’Isa- aleihi sallam) este slujitorul Sau si Trimisul Sau, si Cuvantul Sau („Fii” si a fost) insuflat in Maria (Maryam) si un Ruh (duh) creat de El, si ca Paradisul este adevarat si ca Iadul este adevarat, va fi primit de catre Allah in Rai cu faptele lui chiar daca faptele lui sunt putine.” Junadah, un subrelatator a spus:”Ubadah a adaugat:’Acea persoana poate intra in Paradis pe oricare dintre cele opt porti doreste.” [Sahih al-Bukhari vol.4, hd.nr 644]

 

Cele sase Principii ale Islamului, in care toti Musulmanii trebuie sa creada sunt:

1) credinta in Allah (In toate formele de Tawheed Allah-Unicitatea lui Allah-El este Creatorul a tot ce exista, Sustinatorul tuturor, Organizatorul etc,-numai El Singur are drept de adorare, nimic si nimeni nu se compara cu El si Numele si Atributele Sale nu pot fi conferite nimanui, El este Creatorul si restul este creatia Sa, El este Unic in toate privintele, etc),

2) in ingerii Sai,

3) in toti Mesagerii (Trimisii, Profetii) Sai,

4) in toate Cartile Revelate (Tora, Psalmii, Evanghelia, Coran in forma originala in care au fost revelate. Coranul este singura Scriptura care se gaseste astazi exact asa cum a fost revelat),

5) in Ziua de Apoi 

6) in Al-Qadr [Predestinarea Divina].

Musulmanii trebuie sa creada in toate aceste principii fara sa tagaduiasca niciunul dintre acestea.

Este cunoscut faptul ca cea mai diferita opinie dintre Musulmani si Crestini, este cea privitoare la statutul lui Isus-aleihi sallam, insa ambele religii sunt de acord cu faptul ca Isus a fost nascut dintr-o virgina, respectiv Maria (Maryam).

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2016/03/31/niciun-musulman-nu-este-musulman-daca/

Trebuie amintit, fara a face o analiza istorica a Bibliei, pentru ca nu acesta este rolul acestui articol, ca teologi eminenti crestini recunosc ca Biblia a suferit modificari de-a lungul secolelor, si nu este niciun dezacord in aceasta privinta. De asemenea este recunoscut faptul ca, pe parcursul vietii sale, Isus-aleihi salam nu a scris niciun cuvant si nu a cerut nimanui sa o faca, iar tot ce numim astazi Evanghelii, sunt rodul unor maini anonime. Ele au fost scrise la o distanta de aproximativ 80-100 de ani dupa Isus. Chiar si asa, cele mai vechi manuscrise dateaza din sec IV, respectiv VI dupa Isus-aleihi sallam. Fiecare ramura a crestinismului, fiecare dintre acestea pretinzand ca detin adevarul, au versiunea lor. Astfel, versiunea ortodoxa are 86 carti, romano-catolicii 73 carti, protestantii 66 s.a.m.d. Mai mult, Evangheliile se numesc dupa Matei, dupa Marcu, dupa Luca, dupa Ioan, dar care este Evanghelia dupa Isus? Si se numesc ‘dupa’, tocmai pentru ca nu ei sunt autorii.

Sa mai amintim ca au fost mult mai multe Evanghelii, insa doar cele patru au fost canonizate. De asemenea este bine cunoscut faptul ca ele au fost re-re-editate de-a lungul timpului  si sunt numeroase versiuni care circula astazi in intreaga lume.

Vezi aici:

https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_Christianity#Ante-Nicene_Period

Allah a informat umanitatea de faptul ca Scripturile anterioare au fost alterate fata de continutul original, si datorita Indurarii Sale, a trimis omenirii pe ultimul Sau Profet-Muhammad, sall Allahu aleihi wa sallam si Revelatia Finala-Coranul.

Din acest punct de vedere, nu se poate nicidecum face comparatie intre Evanghelii si Coran. Asa cum Dumnezeu este UNUL, si Coranul este UNUL.  El exista in forma sa originala, absolut nimeni nu a contestat acest lucru. Coranul s-a aflat si se afla in inimile a milioane de credinciosi care l-au memorat in intregime, este  recitat zilnic in rugaciunile musulmanilor de pe intreaga planeta, indiferent de originea sau limba pe care o vorbesc.

Daca prin absurd, toate copiile Coranului ar fi distruse, au existat, exista si vor exista o multime de oameni, inclusiv copii, care l-au memorat din scoarta in scoarta, oameni de diferite etnii, vorbitori sau nevorbitori ai limbii arabe. Toti acestia vor fi capabili sa refaca textul Coranului fara nici cea mai mica greseala. SubhanAllah! Afla de AICI, cum a fost pastrat Coranul:

 

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2014/06/13/istoria-alcatuirii-coranului1/

 

Allah Insusi a garantat pastrarea Coranului: „Intr-adevar, Noi am pogorat Coranul si Noi ii vom fi pazitori”. Coran 15:19

*[“Noi” este pluralul de Majestate care arata Suveranitatea si Maretia Sa].

Niciun cuvant si nicio litera nu a fost schimbata sau modificata. De ce? Allah a garantat pastrarea lui, pentru ca este mesajul final si complet al lui Allah, adresat intregii omeniri pana la sfarsitul acestei lumi, mesaj care va ramane la fel de viu si de autentic ca in prima zi, deoarece Allah nu va mai trimite nicio alta Carte si niciun alt Profet, caci Muhammad (sall Allahu aleihi wa sallam), a fost ultimul Trimis al lui Dumnezeu. (pentru ca toate celelalte Carti si toti Profetii anteriori, au avut un mesaj limitat la o anumita perioada de timp si s-au adresat unei anumite comunitati).

 

TAWHID ALLAH-UNICITATEA LUI ALLAH inseamna ca:

Allah este Stapanul tuturor lumilor, a tot ce exista vazut si nevazut, El este Organizatorul si Planificatorul tuturor lucrurilor, El este Cel care da viata si da moarte…etc, toate acestea reprezentand: MARTURISIREA  UNICITATII LUI ALLAH-TAUHID AR-RUBUBIYYA.

NIMENI in afara de Allah Singur nu are drept la adorare si nimeni altcineva indiferent ca este inger, mesager, profet, etc. nu are acest drept.

Toate acestea reprezinta: MARTURISIREA UNICITATII IN ADORARE- TAUHID AL  ULUHIYYA, ceea ce inseamna ca NE  RUGAM  NUMAI LUI Allah, iL invocam numai pe El, iI cerem numai Lui ajutorul, juram numai pe El si ca tot ceea ce Allah si Mesagerul Sau Muhammad-sallalahu alehi wa salam- ne-au poruncit in Quran si in Sunnah, trebuie sa facem si tot ceea ce Allah si Mesagerul Sau(sallAllahu aleihi wa sallam) ne-au interzis, nu trebuie sa facem.

Cele mai bune Nume si cele mai perfecte Calitati cu care Allah S-a numit sau S-a calificat in Coran sau cu care Profetul Sau L-a numit sau L-a calificat in declaratiile sale, toate aceste Nume sunt numai pentru Allah, fara a le schimba sensul sau a le atribui altcuiva. Aceasta reprezinta: MARTURISIREA UNICITATII NUMELOR SI CALITATILOR LUI ALLAH-TAUHID AL-ASMA WAS SIFAT

 

Acum sa vedem care este conceptul Crestin in privinta Divinitatii.

Din Crezul de la Niceea instituit sub comanda lui Constantin cel Mare la Consiliul de la Niceea in sec IV si alti 218 episcopi care au semnat  acest document,  reiese ca: Tatal, Fiul si Sfantul Duh sunt co-eterni, co-egali, fiecare dintre ei fiind Dumnezeu, impreuna si nu separat, fara inceput si fara sfarsit. Mai mult, conceptul de venerare al Mariei, a fost instituit in anul 553, la Constantinopol, cand i-au dat titlul de „mother of God”. Astaghfirullah pentru aceasta blasfemie!

Toate acestea trebuiau sa fie aduse in discutie, pentru a incerca sa intelegem cum priveste Islamul Creatorul, care este UNIC in toate sensurile acestui cuvant, care nu are seaman si nici egal, Creatorul care este TOTAL diferit de creatia Sa si ale carui calitati nu pot fi atribuite NIMANUI VREODATA.

In acest articol voi incerca sa demonstrez si sa sustin punctul de vedere al Islamului in privinta Unicitatii lui Allah si a faptului ca Isus- aleihi sallam,  a fost un Profet al lui Allah, prin Versete din Coran si Biblie. Trebuie sa marturisesc ca acest articol este de fapt o editare a unui raspuns adresat unui profesor de teologie,  pe care l-am scris cu ceva timp in urma.

 

ISUS A VENIT CU TORA si EVANGHELIA

Matei 5:17

Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Proorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc.

 Eu (Isus vorbeste) întăresc Tora dinaintea mea şi vouă vă dau dezlegare la o parte dintre cele oprite. Eu v-am adus vouă un semn de la Domnul vostru. Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-mi ascultare!” Coran 3:50

Isus a venit cu Tora si Evanghelia. Practic nu a venit cu o lege complet noua, ci cu unele schimbari si cu unele dezlegari la anumite lucruri ce erau oprite in Tora, si bineinteles ca si ceilalti Profeti (Trimisi, Mesageri) sa reaminteasca oamenilor credinta intr-un Singur Dumnezeu.

 

TEAMA DE DUMNEZEU SI SUPUNEREA FATA DE EL

Ecclesiast 12:13

13 Să ascultăm dar încheierea tuturor învăţăturilor: Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om.

Coran4:131-Ale lui Allah sunt toate cele din ceruri si de pre pãmânt. Noi le-am poruncit celor carora le-a fost data Cartea inaintea voastra(crestini si evrei), precum si vouã: „Fiti cu fricã de Allah!”. Iar dacã voi nu  credeti,[aceasta] nu-I va aduce prejudicii lui Allah, [cãci] ale lui Allah sunt cele din ceruri si de pre pãmânt si Allah este Înstãrit [si] Vrednic de Laudã [Ghaniyy,Hamid].

Coran51:56 –Eu nu i-am creat pe jinni si  pe oameni decat pentru ca ei sa Ma adore.

ALLAH(DUMNEZEU) CEL VESNIC, VIU

Isaia 40:28

28 Nu ştii? N’ai auzit? Dumnezeul cel vecinic, Domnul a făcut marginile pămîntului. El nu oboseşte, nici nu osteneşte; priceperea Lui nu poate fi pătrunsă.

Coran 2:255-Allah! Nu existã divinitate afarã de El, Cel Viu, Vesnicul [Al-Qayyum])! Nici atipirea, nici somnul nu-L cuprind! Ale Lui sunt cele din ceruri si de pre pãmânt! Cine este acela care ar putea mijloci la El fãrã de îngãduinta Lui? El le stie pe cele din fata lor si pe cele din urma lor. Si ei nu pricep nimic din stiinta Sa în afarã de ceea ce El voieste. Tronul Lui se întinde peste ceruri si peste pãmânt si nu-I este grea pãzirea lor. El este Preaînaltul, Mãretul [Al-Aliyy,Al’Azim]!

Coran 28:88Si nu chema alãturi de Allah alt dumnezeu, cãci nu existã altã divinitate în afarã de El! Totul va pieri în afarã de Chipul Sãu. La El este judecata si la El veti fi adusi înapoi!

Coran 55:26-27 Toti cei care sunt pe pãmânt vor pieri,Va rãmâne vesnic [numai] fata Domnului tãu, Cel plin de Slavã si de Cinste.

 

NUMAI ALLAH (DUMNEZEU) ARE DREPTUL DE A FI ADORAT

Matei 4:10

10 ,,Pleacă, Satano”, i -a răspuns Isus. ,,Căci este scris:’Domnului, Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti.„

Luca 4:8

Drept răspuns, Isus i-a zis:,,Înapoia Mea, Satano! Este scris: Să te închini Domnului, Dumnezeului tău, şi numai Lui să-I slujeşti.„

Coran 21:25-Si Noi nu am trimis înaintea ta nici un profet fãrã sã nu-i revelãm lui: „Nu existã altã divinitate în afarã de Mine, deci adorati-Mã pe Mine!

 

ISUS (aleihi sallam) ESTE PROFETUL (TRIMISUL) LUI ALLAH

 Ioan 17:3

Şi viaţa vecinică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimes Tu.

Ioan 8:26
26 Eu am multe de zis şi de condamnat cu privire la voi, însă Cel Ce M-a trimis este adevărat, iar Eu, ceea ce am auzit de la El, aceea spun lumii.

Matei 13:57
57
Şi astfel ei se poticneau în El. Isus însă le-a zis: „Un profet nu este fără onoare decât în patria şi în casa lui“.

Matei 21:11
11
Mulţimile răspundeau:
– Acesta este Profetul Isus din Nazaretul Galileii!

Luca 24:19
19 – Ce anume? i-a întrebat El.
– Cele privitoare la Isus din Nazaret, i-au răspuns ei, Care era un profet puternic în faptă şi cuvânt înaintea lui Dumnezeu şi a întregului popor.

Coran 19:29-32

29. Ea [Maria] a fãcut semn spre el(Isus), dar ei au zis: „Cum sã vorbim cu acela care este un prunc de leagãn?”(39)

30. Dar el [pruncul Isus] a zis:„Eu sunt robul lui Allah! El mi-a dãruit Scriptura(Evanghelia) si m-a fãcut profet!

31. Si El(Allah) m-a binecuvântat, oriunde as fi, si mi-a poruncit Rugãciunea [As-Salat] si Dania [Az-Zakat](42), cât voi trãi,

32. si bunãcuviintã fatã de nãscãtoarea mea! Si nu m-a fãcut pe mine trufas, nici ticãlos!

Ioan 5:30

30 Eu nu pot face nimic de la Mine însumi: judec după cum aud; şi judecata Mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia Mea, ci voia Tatălui, care M-a trimes.

Ioan 8:28

28 Isus deci le-a zis: ,,Cînd veţi înălţa pe Fiul omului, atunci veţi cunoaşte că Eu sînt, şi că nu fac nimic dela Mine însumi, ci vorbesc după cum M-a învăţat Tatăl Meu.

*In Ioan este un capitol intreg denumit „ Isus fiul omului”, si este numit fiul omului de 84 de ori in Evanghelii.

Luca 4:43 însă El le-a zis: „Trebuie să mă duc și în alte orașe să proclam Evanghelia  despre Împărăția lui Dumnezeu, pentru că de aceea am fost trimis.”

Coran 3:48-Si El (Allah) îl va învãta scrierea si întelepciunea, Tora si Evanghelia. Si trimis la fiii lui Israel [le va zice]: “Eu vin la voi cu semn de la Domnul vostru! …

Ioan 17:4

Eu Te-am proslăvit pe pământ, terminând lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac.

 

ISUS VESTESTE VENIREA UNUI ALT PROFET DUPA EL- ESTE VORBA DESPRE PROFETUL ISLAMULUI- MUHAMMAD sall Allahu aleihi wa sallam

Ioan 16:7

Totuş, vă spun adevărul: Vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mîngîietorul nu va veni la voi; dar dacă Mă duc, vi-L voi trimete.

Ioan 14:16

16 Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mîngîietor (Greceşte: Paraclet, apărător, ajutor.), care să rămînă cu voi în veac;

Coran 61:6-Si [adu-ti aminte] când Isus, fiul Mariei, a zis: „O, fii ai lui Israel! Eu sunt trimisul lui Allah la voi, întãrind Tora de dinainte de mine si vestind un Trimis ce va veni dupã mine si al cãrui nume este Ahmad!„(atat numele Muhammad cat si Ahmad provin dele aceeasi radacina”hamide”care inseamna „ cel laudat, maret, slavit”, dar in Coran apar ca nume proprii si se refera la profetul Islamului)…

Din cele trei versete, reiese faptul ca Isus(as) si-a indeplinit misiunea sa cu care a fost investit de Dumnezeu si profeteste venirea unui alt profet “care va ramane cu voi in veac”, aceasta insemnand ca mesajul cu care va veni, acest ultim profet (Muhammad-saws), va dainui in veci, pentru ca Muhammad salAllahu aleihi wa sallam este ultimul Trimis al lui Allah, caruia i-a fost revelat Coranul, care este si va fi valabil pentru totdeauna si pentru toti oamenii si in toate timpurile pana la sfarsitul acestei lumi.

 

MINUNILE CU CARE A VENIT ISUS SI TOTI CEILALTI PROFETI DE-A LUNGUL TIMPULUI SUNT INFAPTUITE TOATE DOAR CU VOIA SI PUTEREA LUI ALLAH

Faptele Apostolilor 2:22

22 Israeliți! Ascultați cu atenție cuvintele acestea: Isus din Nazaret a fost un bărbat  pe care Dumnezeu L-a acreditat înaintea voastră prin faptele puternice, prin minunile și prin semnele pe care Dumnezeu le făcea în mijlocul vostru prin El, după cum voi înșivă știți.

Coran 43:63-64Si când a venit Isus cu semnele limpezi, a zis el: „Am venit la voi cu întelepciunea(Al-Hikmah/profetia), pentru a vã limpezi vouã unele [din lucrurile] în care voi sunteti deosebiti. Fiti cu fricã de Allah si dati-mi ascultare! Allah este Domnul meu si este Domnul vostru, adorati-L pe El! Aceasta este calea cea dreaptã!”

Coran 3:49-51 49. Si trimis la fiii lui Israel [le va zice]: “Eu vin la voi cu semn de la Domnul vostru! Eu plãmãdesc pentru voi din lut ca un chip de pasãre si suflu asupra sa si se va face o pasãre vie, cu voia lui Allah. Si-i voi tãmãdui pe orb si pe lepros, si-i voi învia pe morti, cu voia lui Allah.

Eu vã voi vesti ceea ce mâncati si ceea ce pãstrati în casele voastre. În aceasta este un semn pentru voi, dacã voi sunteti credinciosi!

50. Eu întãresc ceea ce a fost revelat în Tora mai înainte de mine si vã voi îngãdui o parte din cele ce v-au fost oprite. Eu v-am adus semne de la Domnul vostru, deci fiti cu fricã de Allah si dati-mi ascultare!

51. Allah este Domnul meu si Domnul vostru. Asadar, adorati-L pe El! Aceasta este o cale dreaptã!”

 

OAMENII NU RESPECTA CEEA CE LE-A FOST REVELAT DE CATRE ALLAH (DUMNEZEU), dar URMEAZA LEGI FACUTE DE OAMENI

Matei 15:8-9

Poporul acesta Mă onorează doar cu vorba,

dar inimile lor sunt departe de Mine!

Dar Mi se închină în zadar,

pentru că învățăturile pe care le dau

ei, sunt porunci făcute de oameni.”

Coran 9:31-Ei îi iau pe rabinii lor si pe cãlugãrii lor, precum si pe Mesia, fiul Mariei, ca Domni în locul lui Allah, în vreme ce li s-a poruncit sã nu adore decât un singur Dumnezeu, în afara cãruia nu este [alt] Dumnezeu. Mãrire Lui! El este deasupra celor pe care-i asociazã Lui!

Cand versetul 9:31 a fost revelat, unul dintre companionii Profetului l-a intrebat:” O, Profet al lui Allah! Ei nu-i adora (pe rabinii si calugarii lor). Atunci Profetul(saws) a spus: „Cu siguranta o fac. Ei (rabinii si calugarii) fac lucrurile permise ca fiind interzise, iar lucrulile interzse ca fiind permise, iar ei (evreii si crestinii) ii urmeaza si facand asta, cu adevarat ii adora pe ei.”[Ahmad & At-Tirmidhi]

Coran 10:18.” Ei adora in locul lui Allah ceea ce nu le face lor niciun rau si niciun folos si zic ei:„Acestia sunt mijlocitorii nostri la Allah!”

 

DACA ISUS ESTE DUMNEZEU ATUNCI CUI Ii CERE AJUTORUL?

Matei 27:46

46 Şi pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: „Eli, Eli[a], lema[b] sabactani?“[c], care înseamnă „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce M-ai părăsit?[d]

Matei 27:46

46 Pe la trei, Isus a strigat cu voce tare: „Eli, Eli, lama sabactani?”, care înseamnă Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce M-ai părăsit?

Acestea sunt cuvinte ce i se atribuie lui Isus, atunci cand se afla pe cruce. Daca Isus este cel care se afla pe cruce, insusi Dumnezeu intrupat, atunci cui ii cere ajutorul??? Lui, insusi? Daca pe cruce era Mantuitorul, propiul fiu pe care Dumnezeu l-a trimis pentru misiunea nobila de a mantui omenirea de pacate, omenire care din punct de vedere al crestinilor se naste pacatoasa (vinovata de pacatul originar), atunci in ultimul moment nu mai era doritor sa-si indeplineasca misiunea? Din punct de vedere al doctrinei Trinitatii, TATAL, FIUL SI DUHUL SFANT, sunt UNA. Oare sa fi murit o parte din trei? Sunt foarte multe semne de intrebare care evident, NU POT AVEA VREUN RASPUNS LOGIC. Mai mult, reiese din Evanghelii ca Isus se ruga, se prosterna, postea.

 

DUMNEZEUL MEU SI DUMNEZEUL VOSTRU

Ioan 20:17

Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru!

Coran 3:51.(Isus a spus): Allah este Domnul meu si Domnul vostru. Asadar, adorati-L pe El! Aceasta este o cale dreaptã!”

 

IUBIREA PENTRU DUMNEZEU MAI PRESUS DE ORICE

Marcu 12:30

Să-L iubești pe Domnul, Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată mintea ta și cu toată puterea ta.

Coran 9:24- Spune: „Dacã pãrintii vostri, fiii vostri, fratii vostri, sotiile voastre,clanul vostru, bunurile pe care le-ati dobândit, negotul de a cãrui lâncezire vã temeti si locuintele de care sunteti multumiti vã sunt vouã mai scumpe decât Allah, decât Trimisul Sãu si decât lupta pe calea Lui, atunci asteptati-vã sã vinã Allah cu porunca Sa!” Iar Allah nu cãlãuzeste neamul de nelegiuiti!

Coran 2:165-Dar sunt printre oameni [si unii] care Îi fac în afarã de Allah semeni pe care îi iubesc asemenea iubirii pentru Allah. Dar cei

care cred sunt mai stãruitori în iubirea pentru Allah.

Coran 85:14- El(Allah) este Cel Iertãtor[si] Cel Plin de Dragoste [Al-Ghafur, Al-Wadud]

 

PRIMA PORUNCA: SUPUNEREA FATA DE ALLAH (DUMNEZEU) UNICUL

Marcu 12:29-30

29 Isus i-a răspuns: „Prima și cea mai importantă poruncă este: Ascultă, Israel! Domnul, Dumnezeul nostru este singurul Domn.

Deuteronom 4:35                                                                        

35 Numai tu ai fost martor la aceste lucruri, ca să cunoşti că numai Domnul este Dumnezeu şi că nu este alt Dumnezeu afară de El.

Deuteronom 6:4
Moise(AS):”Asculta Israele:”Domnul, Dumnezeul nostru este UN SINGUR DOMN!”

Coran 5:72
Doar a zis Mesia [Isus]:”O, fii ai lui Israel, adorati-L pe Allah, Domnul meu si Domnul vostru”.
Coran 4:171O, voi oameni ai Scripturii!(crestinii) Nu exagerati în privinta religiei voastre si nu spuneti despre Allah decât adevãrul! Mesia Isus, fiul Mariei, este trimisul lui Allah, cuvântul Sãu(gratie cuvantului Sau, „FII” si a fost) pe care El l-a transmis Mariei (prin Arhangelul Gavril) si un duh de la El (asemeni celorlalte duhuri sau suflete create). Credeti, asadar, în Allah si în trimisii Sãi. Si nu spuneti “Trei!”. Opriti-vã de la aceasta si va fi mai bine pentru voi. Allah nu este decât un Dumnezeu Unic. Slavã Lui! Sã aibã El un copil? Ale Lui [Allah] sunt cele din ceruri si de pre pãmânt si Allah este cel mai bun Ocrotitor [Wakil].

 

Isaia 44:6

,,Aşa vorbeşte Domnul, Împăratul lui Israel şi Dumnezeu.Răscumpărătorul lui, Domnul oştirilor: ,Eu sînt Cel dintîi şi Cel de pe urmă, şi afară de Mine, nu este alt Dumnezeu.

Coran 57:3 „El este Întâiul si Cel de pe urmã, Cel de deasupra tuturor si Cel ascuns si El este AtoateStiutor [Al-Awwal, Al-Aakher, Az-Zaher, Al-Baten].

Isaia 46:9

Amintiţi-vă lucrurile de la început, acelea din vechime,
c
ăci Eu sunt Dumnezeu, nu este altul! Eu sunt Dumnezeu, nu este altul ca Mine!

Coran 42:11 Nu este nimic asemenea cu El(nu are nimeni calitatile Sale). El este Cel care Aude Totul si Cel care Vede Totul [As-Sami’, Al-Basir].

 

STIINTA DESPRE CEAS SE AFLA NUMAI LA ALLAH

Matei 24:36

Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.

Coran 31:34. Numai la Allah se aflã cunoasterea Ceasului.

 

NASTEREA MIRACULOASA A LUI ISUS– pacea fie asupra lui

Profetul Muhammad (sall Allahu aleihi wa sallam) a spus:”Cel ce marturiseste ca: La ilaha ill Allah (nu exista alta divinitate demna de adorare in afara de Allah), Care nu are parteneri (asociati) si ca Muhammad (sall Allahu aleihi wa sallam) este slujitorul Sau si Trimisul Sau si ca Isus (’Isa- aleihi sallam) este slujitorul Sau si Trimisul Sau, si Cuvantul Sau („Fii” si a fost) insuflat in Maria (Maryam) si un Ruh (duh) creat de El, si ca Paradisul este adevarat si ca Iadul este adevarat, va fi primit de catre Allah in Rai cu faptele lui chiar daca faptele lui sunt putine.” Junadah, un subrelatator a spus:”Ubadah a adaugat:’Acea persoana poate intra in Paradis pe oricare dintre cele opt porti doreste.” [Sahih al-Bukhari vol.4, hd.nr 644] Se regaseste si in Muslim.

 

In CORAN, Allah graieste in Surat Al Imran:Ingerii au zis : O, Maria! Allah iti vesteste un CUVANT din partea LUI: numele lui va fi AL- MASIH ‘ISA( MESIA ISUS), fiul Mariei, maret in aceasta lume ca si in Lumea de Apoi si unul dintre cei mai apropiati (de Allah)……

Ea(Maria) a zis: Doamne, cum sa am un copil fara sa ma fi atins un barbat? I-a raspuns (Gavril): intocmai asa! Allah creeaza ceea ce voieste EL. Cand El hotareste un lucru, El spune doar „Fii” si el este de indata!” 3:45-47

Cand se refera la CUVANTUL lui ALLAH ( kalimatulllah), inseamna ca a fost nascut intr-un mod neobisnuit fara a avea tata, la porunca expresa a lui Allah- adica „ sa fie” si a fost, asa cum si in Biblie in Geneza,” Dumnezeu a zis sa fie lumina si a fost  lumina”etc.

De asemenea in Coran, Allah il compara pe Isus cu Adam:Inaintea lui Allah, Isus  este asemenea  lui Adam, pe care El l-a facut din lut, si apoi i-a zis lui”FII” si el a fost”. Coran 3:59

Informatii detaliate, AICI:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2015/08/12/isus-este-trimisul-lui-allah-cuvantul-sau-si-un-duh-de-la-el-4171/

Creatia este de patru feluri si anume: Allah l-a creat pe ADAM din lut, fara mama si fara tata;a creat-o pe EVA din coasta lui Adam, fara mama; pe ISUS din Maria, fara tata; iar pe ceilalti oameni din mama si tata. Puterea lui Allah este nemarginita si El creeaza ceea ce voieste. Cine tagaduieste acest lucru, il tagaduieste pe Allah (Dumnezeu).

Referitor la INTOARCEREA lui ISUS (AS), Profetul Muhammad(sallAllahu aleihi wa sallam) ne spune:

„Profetii sunt frati, mamele lor sunt diferite, insa religia lor este una singura. Iar eu sunt cel mai apropiat dintre oameni de Isus, fiul Mariei, caci intre mine si el nu a fost niciun alt profet. Si el(Isus) va pogori, iar cand il veti vedea, o sa-l cunoasteti:el este un barbat de inaltime mijlocie, alb-roscat, cu doua straie pe el; capul lui parca picura, cu toate ca nu l-au udat. Si va lovi el crucea, si va omori porcul, si va pune birul si-i va chema pe oameni la Islam. Iar Allah va nimici in vremea lui toate religiile, afara de Islam, iar Mesia, il va nimici pe AntiCrist si va ramane pe pamant 40 de ani, iar dupa aceea va muri si se vor ruga musulmanii pentru el.”

Si mai sunt si alte relatari despre venirea lui Isus, inclusiv Coranul ne spune ca „ el (Isus) va fi un semn pentru Ceas”, adica reintoarcerea lui pe pamant este unul dintre semnele mari care prevestesc sosirea Ceasului.

Despre revenirea lui Isus (as), AICI:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2014/10/05/the-end-of-time-revenirea-lui-isa-isus-bin-maryam/

REFERITOR la MARIA (Allah sa fie multumit de ea), fiica lui Imran, mama lui Isus.(as)

Ea este singura femeie care este mentionata dupa numele ei, in Coranul cel Sfant. Mai mult, un intreg capitol ii poarta numele- Surat Maryam.

In versetul de mai jos, Allah ne arata ca El a ales-o peste femeile lumilor (din vremea ei).

SubhanAllah, ce onoare! Ea este un model pentru toate femeile, caci chiar numele ei,  Maryam, inseamna “adoratoarea Domnului”. Ea si-a dedicat toata viata adorarii lui Allah, iar El a binecuvantat-o si a intarit-o inca de cand era o copila prin minuni.

„Ingerii au zis: O, Maria! Allah te-a ales si te-a facut curata. El te-a ales peste femeile lumilor/ O, Maria! Fii cu ascultare fata de Stapanul tau, prosterneaza-te si pleaca-te, rugandu-te impreuna cu cei ce se pleaca!” Coran 3:42-43

Iar intr-o relatare a Profetului Muhammad (pacea si binecuvantarea lui Allah fie asupra lui), acesta a spus:”Cele mai virtuoase dintre femeile care salasuiesc in Paradis sunt patru: Khadija-fiica lui Khuwaylid, Fatima-fiica lui Muhammad, Maria-fiica lui Imran si Asiya- fiica lui Muzahim si sotia lui Faraon”.

Maria, mama lui Isus (as) in Coran, AICI:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2015/04/04/allah-te-a-ales-peste-femeile-lumilor/

 

 ISUS aleihi sallam NU VORBESTE DE LA EL

Ioan 7:16 16 

Isus le-a zis: Invăţătura Mea nu este a Mea, ci a Celui Ce M-a trimis

Ioan 14:24

24 Cine nu Mă iubeşte nu păzeşte cuvintele Mele; şi cuvântul pe care-l auziţi nu este al Meu, ci al Tatălui, Care M-a trimis.

Ioan 12:49

49 Căci Eu n-am vorbit de la Mine Însumi, ci Cel Ce M-a trimis, Tatăl Însuşi, Mi-a dat poruncă ce să vorbesc şi ce să spun

 

ISUS IMPLINESTE VOIA LUI ALLAH

Ioan 4:34

 34 Isus le-a mai zis:

Mâncarea Mea este să fac voia Celui Ce M-a trimis şi să împlinesc lucrarea Lui.

Ioan 6:38

38 Căci am coborât din cer nu ca să fac voia Mea, ci voia Celui Ce M-a trimis.

Luca 22:42

42 zicând: „Tată, dacă vrei, îndepărtează de la Mine paharul[a] acesta! Totuşi facă-se nu voia Mea, ci a Ta!

 

ALLAH ESTE CEL MAI MARET

Ioan 5:30

30 Eu nu pot face NIMIC de la Mine; Eu judec după cum aud, şi judecata Mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia Mea, ci voia Celui Ce M-a trimis.

Ioan 14:28

28 Aţi auzit că v-am spus: Mă duc şi voi veni iarăşi la voi.“ Dacă Mă iubeaţi, v-aţi fi bucurat că Mă duc la Tatăl, pentru că Tatăl este mai mare decât Mine

Ioan 10:29

29 Tatăl Meu, Care Mi le-a dat, este mai mare decât toţi; şi nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui.

Coran 22:62                               

Allah este Cel mai inalt[Al-‘ALIYY]si Cel mai mare [Al-KABIR].

 

CUNOASTEREA

Ioan 7:16

16 Isus le-a zis:

Învăţătura Mea nu este a Mea, ci a Celui Ce M-a trimis

Marcu 13:32

32 Dar despre ziua sau ora aceea nu ştie nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.

 

STATUTUL

Marcu 10:18

18 Isus i-a răspuns:

– De ce Mă numeşti bun? Nimeni nu este bun decât UNUL: Dumnezeu.

 

ALLAH (DUMNEZEU) NU POATE FI VAZUT CU OCHIUL LIBER

Exod 33:20

20 Domnul a zis: ,,Faţa nu vei putea să Mi-o vezi, căci nu poate omul să Mă vadă şi să trăiască!`

Coran: 6:103

“Privirile nu-L ajung (privirile oamenilor din aceasta lume), insa El prinde toate privirile (nu-i este ascunsa privirea niciunei fiinte).

 

ISUS ARE UN DUMNEZEU

Ioan 20:17

17 Isus i-a zis:

– Nu Mă ţine, pentru că încă nu M-am suit la Tatăl! Du-te însă la fraţii Mei şi spune-le: Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru!“

In concluzie, Islamul este Pace, este supunerea fata de Stapanul Lumilor, este Certitudine (si nu indoiala), este Adevar, este poruncirea binelui si interzicerea raului, este Desavarsirea Mesajului lui Allah (Dumnezeu) catre intreaga omenire, este primul si ultimul mesaj, pentru ca Islamul, adica supunerea constienta si totala fata de Allah, a fost mesajul tuturor profetilor, caci absolut toti au chemat la adorarea UNUI SINGUR DUMNEZEU! .

Acesta este adevaratul Islam si acestia sunt adevaratii musulmani.

“[Si] va zice Allah: In aceasta Zi( Ziua de Apoi), celor care cred in Adevar le va fi de folos adevarul, iar ei vor avea parte de Gradini(Paradisul) pe sub care curg paraie si vesnic vor salasui in ele Allah este multumit de ei, iar ei sunt multumiti de El! Aceasta este cea mai mareata izbanda! Coran 5:119

 „In ziua aceasta am desavarsit religia voastra si am implinit harul Meu asupra voastra si am incuviintat Islamul ca religie pentru voi!” Coran 5:3

Ya-Sin. (Jur) Pe Coranul plin de intelepciune, tu(Muhammad), esti (unul) dintre trimisi pe un drum drept! (Aceasta este) revelatia Celui Atotputernic(si) Indurator”. Coran 36:1-5   

Pentru final, am lasat doua versete din Biblie, care pot sa concluzioneze tema acestui articol, in care am incercat prin dovezi din Coran si Biblie, sa arat ca Isus, aleihi sallam este unul dintre Profetii cei mai apropiati de Allah, care a transmis Tora si Evanghelia asa cum i-au fost revelate de Allah (Dumnezeu), iar prima si principala porunca a fost aceea de a-L adora pe Allah, UNICA DIVINITATE. 

Ioan 8:40

 Însă acum încercaţi să Mă omorâţi, pe Mine, un OM care v-am spus adevărul pe care l-am auzit de la Dumnezeu.

1 Timotei 2:5

Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos

Cea mai elocventa Sura din Coran care vorbeste despre Unicitatea lui Allah este Surat IKHLAS(112):

„Spune:El este Allah, Cel Unic, Allah-us Samad (este un cuvant ce inglobeaza mai multe sensuri si din care reiese ideea de superioritate absoluta, Cel care nu are nevoie de nimic si Cel de care toate creatiile au nevoie, etc), El nu naste si nu este nascut, Si El nu are pe nimeni egal”

 

Cu adevarat Allah este UNIC si FARA EGAL!

Sper ca versetele din Biblie, sustinute si confirmate de cele din Coran, au fost destul de elocvente si arata clar ca Dumnezeu este UNUL SINGUR, si ca numai Lui trebuie sa te supui si doar pe El sa-l iubesti cu toata puterea ta, Iar Isus (pacea fie asupra lui), a fost Trimisul Sau, si unul dintre cei mai apropiati de Allah.

Coran3:45Ingerii au zis: O, Maria! Allah iti vesteste un CUVANT din parte Lui: numele lui va fi Al-Masih Isa( Mesia Isus),fiul Mariei, maret in aceasta lume ca si in Lumea de Apoi, si unul dintre cei mai apropiati (de Allah).

Cei care tagaduiesc aceste dovezi (Versetele din Biblie intarite cu cele din Coran), inseamna ca  NEAGA ADEVARUL!

Iar cei care vor sa aduca alte versete (din Biblie) care sa le contrazica, inseamna ca sunt in EROARE!

 

ADEVARUL este UNUL SINGUR! DRUMUL DREPT este DOAR UNUL!

Esential este sa apelam la ratiunea cu care Allah ne-a inzestrat pentru a descoperi acest ADEVAR!

Coran 3:64.< Spune: „O, voi oameni ai Scripturii (crestini&evrei), veniti la un cuvânt comun între noi si voi: sã nu-L adorãm decât pe Allah, sã nu-I asociem nimic, sã nu ne luãm unii pe altii drept dumnezei, în afarã de Allah. Apoi dacã ei vor întoarce spatele, spuneti-[le]: Mãrturisiti [cel putin] cã noi suntem supusi (musulmani)!”>

Coran 2:285 „Trimisul a crezut in ceea ce i-a fost pogorat de la Domnul sau,  asemenea si dreptcredinciosii. Fiecare [dintre ei] a crezut in Allah, in ingerii Lui, in Scripturile Lui si in Trimisii Lui. [Si ei zic]:’ Noi nu facem nicio deosebire intre vreunul dintre Trimisii Sai”.

Coran 22:62 „Aceasta pentru ca ALLAH este ADEVARUL (Singura Divinitate din tot ceea ce exista, Care nu are parteneri sau asociati), iar ceea ce invoca ei alaturi de El este DESARTACIUNE(Batil-falsitate), pentru ca ALLAH este CEL mai INALT [si] CEL mai MARE[Al-Aliyy, Al-Kabir]”.

Aceasta este istoria lui Isus/’Isa-aleihi salam, dupa cum Allah ne spune:

Acesta este Isus, fiul Mariei! Aceasta este povestea adevarata de care ei se indoiesc! Nu se cuvine ca Allah sa-Si atribuie un fiu! Marire Lui! Daca El hotareste un lucru, atunci El zice:”Fii!”, iar el este!”. Coran 19:34-35

Allah sa-i rasplateasca pe toti cei care au citit acest articol si sa-i calauzeasca catre ADEVAR! Ameen!

Citeste si acest articol alcatuit doar din versete din Biblie:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2015/04/10/dumnezeu-nu-este-om-si-nici-fiu-de-om/

Toata categoria dedicata lui Isus (aleihi salam), AICI:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/category/isus-as-in-islam/

Allah stie cel mai bine si succesul vine numai de la Allah! Allahu Akbar!

Cu Pace,

             Cezarina Saijari

LET’S WORK together FOR ETERNAL PEACE!

 THINK, REFLECT, ACT!

© ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA S, 2015-2018. Materialele pot fi distribuite/folosite, numai în cazul în care numele blogului ISLAMUL PACEA ETERNA este afișat si linkul respectivului material este atașat, fără a se înterveni în textul original.

Islamul Pacea Eterna